Dotační programy


Podmínky pro podání žádosti o dotaci spolků

Spolek působící v k. ú. obce Halenkovice může prostřednictvím svého zástupce podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Halenkovice, kdy termín pro podání žádosti je stanoven do 30. 11. daného roku na poskytnutí dotace pro rok následný. Toto je stanoveno s ohledem na schvalování rozpočtu na následující kalendářní rok. Žádost musí obsahovat výši požadované částky, počet členů k 31. 10. daného roku a položkový rozpočet, tzn. předpokládaný účel použití dotace. Platí, že finanční výbor provede na základě pověření kontrolu čerpání dotace. Dotace bude vyplácena na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy a bude vždy vyúčtována v roce poskytnutí, a to k datu vyúčtování, který bude sjednán ve veřejnoprávní smlouvě.
Uvedenou žádost zašlete buď emailem, poštou nebo i do datové schránky. 

Dotace pro spolky 

Podmínky pro získání dotace pro spolky v obci PDF

 Dotace „Studna“

Podmínky získání dotace „Studna“ (Word)
Podmínky získání dotace „Studna“ (PDF)
Žádost o dotaci, Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitostí, Doložení dokončení realizace projektu (Excel)
Žádost o dotaci (PDF)
→ Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti (PDF)
→ Doložení dokončení realizace projektu a žádost o uvolnění finančních prostředků (PDF)

Dešťovka

Obec Halenkovice vyhlašuje dotační program "Dešťovka Halenkovice". Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou a snížit tím množství odebírané podzemní pitné vody. Oprávněným příjemcem může být vlastník a stavebník obytného domu s trvalým bydlištěm v Halenkovicích.
Žádost o poskytnutí podpory je možné podat v období od 15. 9. 2017 a to až do vyčerpání alokace.
Alokace programu činí 1 200 000,- Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů maximálně však 60 000,- Kč.
Žádost o dotaci Dešťovka 2017
Podmínky dotace Dešťovka 2017
Zpětvzetí žádosti Dešťovka

Kotlíkové dotace – II. kolo

Zlínský kraj realizuje tzv. „Kotlíkové dotace“, jejichž prostřednictvím můžou žadatelé ze Zlínského kraje získat dotaci na výměnu starého kotle za nový, nízkoemisní zdroj tepla.
Dne 21. 9. 2017 byl vyhlášen „Program výměny zdrojů tepla ve Zlínském kraji II.“, čímž bylo odstartováno druhé kolo kotlíkových dotací v našem kraji.

Příjem žádostí bude zahájen 25. 10. 2017 od 8:00 hod. pouze elektronickou formou.
Všechny potřebné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na → www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

S veškerými dotazy je možno se obracet na email kotliky@kr-zlinsky.cz nebo osobně či telefonicky na pracovníky Oddělení dotačních programů krajského úřadu ZK.

Podrobnější informace o programu (PDF)