Dotační programy


Podmínky pro podání žádosti o dotaci spolků

Spolek působící v k. ú. obce Halenkovice může prostřednictvím svého zástupce podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Halenkovice, kdy termín pro podání žádosti je stanoven do 30. 11. daného roku na poskytnutí dotace pro rok následný. Toto je stanoveno s ohledem na schvalování rozpočtu na následující kalendářní rok. Žádost musí obsahovat výši požadované částky, počet členů k 31. 10. daného roku a položkový rozpočet, tzn. předpokládaný účel použití dotace. Platí, že finanční výbor provede na základě pověření kontrolu čerpání dotace. Dotace bude vyplácena na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy a bude vždy vyúčtována v roce poskytnutí, a to k datu vyúčtování, který bude sjednán ve veřejnoprávní smlouvě.
Uvedenou žádost zašlete buď emailem, poštou nebo i do datové schránky. 

Dotace pro spolky 

Podmínky pro získání dotace pro spolky v obci PDF

Finanční vyúčtování dotace na činnost poskytnuté obcí na kalendářní rok

Formulář ke stažení → PDF, → DOC
 


 Dotace „Studna“

Podmínky získání dotace „Studna“ (Word)
Podmínky získání dotace „Studna“ (PDF)
Žádost o dotaci, Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitostí, Doložení dokončení realizace projektu (Excel)
Žádost o dotaci (PDF)
→ Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti (PDF)
→ Doložení dokončení realizace projektu a žádost o uvolnění finančních prostředků (PDF)Dešťovka

Obec Halenkovice vyhlašuje dotační program "Dešťovka Halenkovice". Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou a snížit tím množství odebírané podzemní pitné vody. Oprávněným příjemcem může být vlastník a stavebník obytného domu s trvalým bydlištěm v Halenkovicích.
Žádost o poskytnutí podpory je možné podat v období od 15. 9. 2017 a to až do vyčerpání alokace.
Alokace programu činí 1 200 000,- Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů maximálně však 60 000,- Kč.
Žádost o dotaci Dešťovka 2017
Podmínky dotace Dešťovka 2017
Zpětvzetí žádosti Dešťovka


DALŠÍ DOTACE PRO RODINNÉ DOMY


→ Oprav dům po babičce: https://novazelenausporam.cz/predstaveni-oprav-dum/ 
→ Nová zelená úsporám: www.novazelenausporam.cz 
→ Kotlíkové dotace: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/