Formuláře ke stažení


Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů – Přiznání k místnímu poplatku ze psů → DOC
Místní poplatek ze psů – Převod na nového držitele → DOC
Místní poplatek ze psů – Odhlášení → DOC

Domovní komunální odpad

Vzor smlouvy na odpady → DOC
Vzor smlouvy na odvoz a zneškodňování odpadu - popelnice → DOC
Vzor smlouvy na odvoz a zneškodňování odpadu - stavební firmy → DOC
Místní poplatek za komunální odpad – Přihlášení → DOC
Místní poplatek za komunální odpad – Zplnomocnění → DOC
Místní poplatek za komunální odpad – Žádost o vrácení přeplatku → pdf
Místní poplatek za komunální odpad – Žádost o osvobození poplatku za domovní komunální odpad  → pdf
Místní poplatek za komunální odpad – Žádost o úlevu z poplatku za domovní komunální odpad → pdf


Na prominutí poplatku za komunální odpad má nárok obyvatel obce Halenkovice, který splňuje jednu z následujících podmínek, na obecní úřad podá vyplněný formulář a jeho žádosti vyhoví R
ada obce Halenkovice.

Podmínky pro prominutí poplatku za komunální odpad:

 • Poplatník, mající v obci trvalý pobyt a dlouhodobě se zdržuje v zahraničí (déle než 1 rok). Doloží potvrzení (zaplacený poplatek za ubytování, zdravotní pojištění, sociální dávky, aj).
 • Nový poplatník v roce jeho narození.
 • Osoby, které jsou přihlášeny k pobytu v obci Halenkovice a zároveň na území obce vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, dům nebo byt ve kterém není přihlášena k pobytu žádná osoba, jsou osvobozeny od poplatku za tuto stavbu, dům nebo byt.
 • Poplatník - student do 26 let, který má v obci trvalý pobyt, ale dlouhodobě se zdržuje mimo obec a to déle než 9 měsíců. Doloží potvrzení o zaplacených poplatcích v místě svého studia (ubytování na koleji, podnájem aj.).
 • Poplatník, který má v obci trvalý pobyt, ale nastoupil k výkonu trestu odnětí svobody v trvání delším než 9 měsíců. Doloží potvrzením.
 • Poplatník, který má v obci trvalý pobyt, ale je dlouhodobě hospitalizován v nemocničním nebo sociálním zařízení v délce více než 6 měsíců. Doloží potvrzení o pobytu mimo obec.

Žádost o prominutí poplatku za stočné

Žádost o prominutí poplatku za stočné → PDF, → DOC

Na prominutí poplatku za stočné má nárok obyvatel obce Halenkovice, který splňuje jednu z následujících podmínek, na obecní úřad podá vyplněný formulář a jeho žádosti vyhoví Rada obce Halenkovice.

Podmínky pro prominutí poplatku za stočné:

 • Poplatník, mající v obci trvalý pobyt a dlouhodobě se zdržuje v zahraničí (déle než 1 rok). Doloží potvrzení (zaplacený poplatek za ubytování, zdravotní pojištění, sociální dávky, aj).
 • Nový poplatník v roce jeho narození.
 • Osoby, které jsou přihlášeny k pobytu v obci Halenkovice a zároveň na území obce vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, dům nebo byt ve kterém není přihlášena k pobytu žádná osoba, jsou osvobozeny od poplatku za tuto stavbu, dům nebo byt.
 • Poplatník - student do 26 let, který má v obci trvalý pobyt, ale dlouhodobě se zdržuje mimo obec a to déle než 9 měsíců. Doloží potvrzení o zaplacených poplatcích v místě svého studia (ubytování na koleji, podnájem aj.).
 • Poplatník, který má v obci trvalý pobyt, ale nastoupil k výkonu trestu odnětí svobody v trvání delším než 9 měsíců. Doloží potvrzením.
 • Poplatník, který má v obci trvalý pobyt, ale je dlouhodobě hospitalizován v nemocničním nebo sociálním zařízení v délce více než 6 měsíců. Doloží potvrzení o pobytu mimo obec.
 • Poplatník, mající v obci trvalý pobyt a dlouhodobě se zdržuje mimo obec (déle než 9 měsíců). Doloží potvrzení (zaplacený poplatek za ubytování, nájem, aj.) včetně čestného prohlášení.
 • Je možné doplnit další možnosti.

Žádost o vrácení přeplatku

Žádost o vrácení přeplatku → PDF

Na vrácení přeplatku z místního poplatku má obyvatel obce Halenkovice nárok z následujících důvodů:

 • úmrtí poplatníka
  žádost podávají pozůstalí, kteří doloží kopii úmrtního listu.
 • změna trvalého pobytu
  žadatel doloží např. doklad o změně trvalého pobytu či nový občanský průkaz
 • odstěhování poplatníka
  žadatel doloží např. doklad o zaplacených poplatcích v místě nového bydliště, změnu v osobních dokladech (OP) či čestné prohlášení
 • prodej nemovitosti – změna majitele
  žadatel doloží výpis z katastru nemovitostí
 • jiná varianta

Pro vrácení přeplatku musí žadatel na obecní úřad podat vyplněný formulář a jeho žádosti vyhovět Rada obce Halenkovice.

Finanční vyúčtování dotace na činnost poskytnuté obcí na kalendářní rok

Formulář ke stažení → PDF, → DOC

Žádost o informace

Vzor žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. → PDF, → DOC
Vzor odvolání o neposkytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. → PDF, → DOC
 

Žádost vlastníka budovy o zrušení čísla popisného/evidenčního

Žádost vlastníka budovy o zrušení čísla popisného/evidenčního. → PDF

Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o povolení kácení dřevin → PDF