Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví


MAS SCHP je partnerství s právní subjektivitou (zapsaný spolek), založená na principech dobrovolného místního partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

Území Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví (MAS SCHP) je tvořeno celkem 18 obcemi Zlínského kraje, které se nachází na rozmezí okresů Zlín a Uherské Hradiště. Celková rozloha MAS SCHP činí přibližně 15,7 tis. hektarů s celkovým počet obyvatel více než 41 tis.

Hlavní činností Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), zaměřený na obnovu a rozvoj celého regionu Severní Chřiby a Pomoraví.

Více informací o činnosti spolku