Přehled úředních úkonů


Na obecním úřadě Halenkovice je možné vyřídit následující doklady a žádosti:

Matrika

Žádost

potřebné doklady

Uzavření sňatku občané ČR, pokud se jedná o sňatek s cizincem - potřebné doklady upřesní matrikářka obce (vydání oddacího listu - OL)

RL, platný OP (příp. pas), u rozvedených - rozsudek soudu s nabytím právní moci, úmrtní list zemřelého manžela

Uzavření manželství mimo úředně stanovenou místnost

Žádost snoubenců, poplatek není stanoven

Úmrtí v k.ú. Halenkovice (vydání úmrtního listu - ÚL)

OP, RL, OL, kartička pojišťovny, vojenská knížka, rozsudek soudu o rozvodu

Narození v k.ú. Halenkovice (vydání rodného listu - RL)

RL, OL rodičů, OP, příp. doklad o určení otcovství

Určení otcovství k nenarozenému i narozenému dítěti

RL, platné OP obou rodičů, rozsudek soudu o rozvodu matky s nabytím právní moci + dohoda o příjmení dítěte

Změna jména a příjmení

RL, OL, platný OP, poplatek 1000 Kč. Podrobnější informace získáte na matričním úřadě.

Změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného nebo na dřívější příjmení

RL, OL, platný OP, poplatek 100 Kč.

Vysvědčení o právní způsobilosti

  • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
  • rodný list
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka),
  • úmrtní list zemřelého manžela,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
  • Poplatek 500 Kč

Nahlédnutí do matriční knihy

Platný OP, poplatek 20 Kč za každou matriční událost

Legalizace - ověření podpisu

Platný OP nebo pas, poplatek 30 Kč

Vidimace - ověření kopií, opisů dokumentů

Platný OP nebo pas, poplatek 30  Kč

Duplikát (kopie) RL, OL, ÚL - skutečností nastalých v k.ú. Halenkovice a zapsaných v místních matrikách

Platný OP, doklad o příbuzenském poměru (RL, OL), 100 Kč, žádost může podat i osoba v blízkém příbuzenském vztahu

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu

Platný OP, poplatek 500 Kč za každou kontaktovanou osobu

Další agendy lze vyřizovat v rámci služby → Czech POINT, jehož je Obecní úřad Halenkovice kontaktním místem.

Evidence obyvatel

Žádost potřebné doklady
Přihlášení k trvalému pobytu v obci Platný OP, 50 Kč, doklad o vlastnictví nemovitosti, nájemní smlouva - souhlas majitele nemovitosti (osobní nebo úředně ověřený)
Změna TP v obci Platný OP, 50 Kč, doklad o vlastnictví nemovitosti, nájemní smlouva - souhlas majitele nemovitosti (osobní nebo úředně ověřený)
Úřední zrušení TP Platný OP, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad o zrušení vlastnického a užívacího práva pro osobu jíž se žádost o zrušení TP týká. Bližší informace poskytne kancelář OÚ.

Výše správních poplatků je stanovena na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Stavební činnost

Žádost potřebné doklady
Přidělení čísla popisného RD určené k trvalému bydlení, kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, výpis z KN o vlastnictví pozemku
Přidělení čísla evidenčního Domy a chaty určené k individuální rekreaci, kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, výpis z KN o vlastnictví pozemku

Obec Halenkovice spadá pod stavební úřad v Napajedlech.

Silniční a správní řízení

Žádost potřebné doklady
Připojení na místní komunikaci 500 Kč / žádost, projektová dokumentace
Protlak nebo překop místní komunikace 500 Kč / žádost, projektová dokumentace

Přehled zkratek

RL
OP
ÚL
OL
TP
KN
RD
Rodný list
Občanský průkaz
Úmrtní list
Oddací list
Trvalý pobyt
Katastr nemovitostí
Rodinný dům