Školství


Mateřská škola Halenkovice

součástí příspěvkové organizace ZŠ Halenkovice

Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Ilona Plisková
Adresa: Mateřská škola Halenkovice, 763 63
Telefon: 577 945 797
e-mail: zshal@centrum.cz
→ www.zshalenkovice.cz

O naší mateřské škole

Mateřská škola Halenkovice má již dlouholetou tradici. Byla zřízena z iniciativy ředitele národní školy v roce 1950, a to z bytu ředitele školy. Až do roku 1960 byla budova společným útočištěm základní a mateřské školy. Od 1. září 1960 se mateřská škola stává školou s celodenní péčí a začíná existovat samostatná mateřská škola, která se postupně z jednotřídní mateřské školy rozrostla ještě o jednu třídu a od 1. září 1977 se mateřská škola stala dvojtřídní s celodenní péčí a kapacitou 50 dětí. V r. 2010 se po rychlé a účelné rekonstrukci kapacita rozšířila na 64 dětí.
Od roku 2003 byla mateřská škola sloučena do právního subjektu se základní školou. Budova školy je jednoposchoďová. 

Mateřská škola se nachází v centru obce Halenkovice v prostorách budovy 1. stupně Základní školy Halenkovice. U mateřské školy se rozprostírá školní dvůr a školní zahrada, která je vybavena zahradním zařízením pro hry a pohybové vyžití dětí.

Naše mateřská škola je od roku 2010/11 trojtřídní. Dvě třídy se nacházejí v pravé části budovy ZŠ Halenkovice. Třetí třída, včetně sociálního zařízení, byla zřízena v kontejnerové přístavbě k budově základní školy v roce 2010.

Třídy jsou vybaveny esteticky laděným nábytkem, děti mají k dispozici dostatečné množství hraček a pomůcek sloužících k získávání nových znalostí a dovedností.

Mateřská škola v Halenkovicích je školou spíše rodinného typu, místem, kde se všichni znají, pomáhají si, respektují se a mají se rádi. Naše školka má svojí polohou, vnějším i vnitřním prostorovým členěním, stávajícím složením kolektivu a svými aktivitami všechny předpoklady k tomu, aby dobře rozvíjela děti po stránce fyzické, psychické i sociální.

K budově mateřské školy přiléhá dvůr a školní zahrada, která je vybavena zahradním zařízením pro hry a odpočinek dětí.


Základní škola Halenkovice

ředitelka školy: PedDr. Marie Kašíková
zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Olga Idesová
Adresa: Základní škola Halenkovice, 763 63
Telefon: ředitelka: 577 945 756 / zástupkyně: 577 102 602 / školní družina: 577 104 254
e-mail: zshal@centrum.cz
→ www.zshalenkovice.cz

Základní škola Halenkovice je devítitřídní. Pro výuku žáků má k dispozici dvě samostatné budovy. V budově staré školy mají výuku žáci 1. až 4. ročníku, budovu nové školy navštěvují žáci 5. až 9. ročníku. Pro vzdělávání jsou k dispozici specializované učebny fyziky, přírodopisu, dílen, domácích prací. Škola má vlastní tělocvičnu, počítačovou učebnu s připojením na internet a keramickou pec. Součástí areálu nové školy je také venkovní sportoviště a školní zahrada.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 byla na naší škole rozhodnutím Zastupitelstva obce Halenkovice ustanovena školská rada. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 tohoto zákona.


Školská rada ZŠ Halenkovice od 1.1.2024 má následující složení:

za zřizovatele

Anna Kašpárková – předseda škol. rady
Bc. Žaneta Zapletalová MSc, MBA

za zákonné zástupce

Adéla Machalová
Mgr. Michal Palúch

za pedagogický sbor

Marta Skýpalová
Simona Přílučíková


Školní kuchyň a jídelna

Školní jídelna - součástí příspěvkové organizace ZŠ Halenkovice
vedoucí školní jídelny: Jarmila Gabrhelíková

Adresa: Školní jídelna Halenkovice, 763 63
Telefon: 577 104 255

V areálu nové školy působí kuchyň a školní jídelna. Ve školní jídelně se stravují žáci základní školy, ale i cizí strávníci. Pro děti z mateřské školy je strava dovážena přímo do školky, jejíž součástí je vlastní jídelna.

Historie školství v Halenkovicích

„Kdy školní budova vystavěna byla, nemožno udáti“, píše se ve školní kronice. Z historických pramenů plyne, že dříve Halenkovice patřily ke škole spytihněvské. První informace o škole v Halenkovicích pochází z roku 1780. Od té doby až do dneška je tradice školství nepřerušena. Do roku 1864 byla škola jednotřídní a učilo se v ní až 229 dětí. Roku 1889 byla dostavěna nová čtyřtřídní škola, která se roku 1900 rozšířila o byty pro učitele. Od roku 1901 je škola pětitřídní.

„My školu stavěli pro vás, abyste rostly rovně v ní“, tak znělo heslo v průčelí budovy nové školy, která byla otevřena 28. 8. 1960. Tato budova umožnila výuku i žákům druhého stupně, kteří do té doby museli cestovat za vzděláním do Napajedel.
V roce 1981 byla vybudována přístavba nové školy, ve které se nachází tělocvična, školní dílny, kuchyň a jídelna. V osmdesátých letech školu navštěvovali i žáci ze Spytihněvi.

Ve školním roce 1997/1998 mělo původně zahájit výuku pouze 151 dětí, což bylo o dva žáky méně než stanoví průměrný limit na třídu. Bylo zažádáno o výjimku, která byla zamítnuta. Z důvodu obrovských povodní, které postihly v roce 1997 Moravu bylo mnoho škol postiženo a tak se dvě žákyně z Otrokovic přihásily v přípravném týdnu na halenkovickou školu. Tím byla hrozba malotřídního vyučování zažehnána. Od té doby se podobná situace už neopakovala.

Přiřazené fotogalerie


Rekonstrukce sportoviště u základní školy

Školství