Povinné informace


Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Halenkovice


2. Důvod a způsob založení

Obec Halenkovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Obec Halenkovice

Starosta

 • Povodňová komise obce Halenkovice
 • Krizový štáb obce Halenkovice

Zastupitelstvo obce

 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor

Rada obce

Obecní úřad Halenkovice


4. Kontaktní spojení

Halenkovice 76
763 63 Halenkovice

Telefon/fax: 577 945 736
Mobil: 737 230 573
Fax: 577 945 736
Starosta: 724 179 299
Místostarosta: 608 857 031

E-mail: obec@halenkovice.cz
WWW: www.halenkovice.cz

ID Datové schránky: ip7beft

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Halenkovice 
Halenkovice 76
763 63 Halenkovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Halenkovice 
Halenkovice 76
763 63 Halenkovice

4.3. Úřední hodiny
pondělí 7:30 –17:00 hodin
středa 7:30 – 17:00 hodin

4.4. Telefonní čísla

577 945 736, 577 945 738, 737 230 573 

4.5. Čísla faxu
577 945 736 

4.6. Adresa internetové stránky
www.halenkovice.cz

4.6. Adresa e-podatelny
obec@halenkovice.cz

4.8. Další webové adresy
obec.halenkovice@seznam.cz


5. Bankovní spojení

1405294339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)


6. IČ

00283932


7. DIČ

CZ00283932


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
→ Úřední deska

8.2. Seznamy hlavních dokumentů

Rozpočty

2017
→ Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 1/ZO/2017 
→ Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 2/ZO/2017

2016
→ 
Rozpočet obce Halenkovice 2016 příjmová část
→ Rozpočet obce Halenkovice 2016 výdajová část

2015
→ 
Rozpočet obce Halenkovice 2015 příjmová část
→ Rozpočet obce Halenkovice 2015 výdajová část
→ Rozpočet obce Halenkovice 2015 graf výdajů
→ Rozpočet obce Halenkovice 2015 škola

2014
→ 
Rozpočet obce Halenkovice 2014 příjmová část
→ Rozpočet obce Halenkovice 2014 výdajová část
→ Rozpočet obce Halenkovice 2014 graf výdajů

2013
→ 
Rozpočet obce Halenkovice 2013 příjmová část
→ Rozpočet obce Halenkovice 2013 výdajová část
→ Rozpočet obce Halenkovice 2013 graf výdajů


9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Úřední hodiny
pondělí 7:30 – 17:00 hodin
středa 7:30 – 17:00 hodin

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) – 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) – 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) – 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3–30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 

  1. probíhajícím trestním řízení,

  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

  3. plnění úkolů zpravodajských služeb

  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení

  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání ve správním řízení

Postup vyřizování podání ve správním řízení je upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní řád je obecným právním předpisem upravující základní zásady a pravidla správního řízení, který se užije vždy tam, kde zvláštní správně-právní předpis (např. stavební zákon nebo živnostenský zákon)nestanoví jinak. 

Podání je podle správního řádu možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může také za podmínek stanovených zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů provádět úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu.

Žádosti a podání v daňovém řízení

Daňové řízení je upraveno zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Daňové řízení v činnosti obcí se uplatňuje při správě (placení, vymáhání) místních poplatků, odvodů za porušení rozpočtové kázně u dotací z obecního rozpočtu a při placení a vymáhání poplatků sankční povahy a pokut, které jsou příjmem obecního rozpočtu.

Podání lze podle daňového řádu učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v předchozím odstavci.

Petice, stížnosti a podněty

Výkon ústavně zaručeného petičního práva upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

Petice musí být písemná a její další náležitosti stanovuje zákon o právu petičním. Stížnost nebo podnět je možné podat písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem anebo ústně. Z podání musí být patrné, kdo jej podává, a které věci se týká. Stížnost podaná podle ustanovení § 175 správního řádu musí mít předepsané náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu.

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může také za podmínek stanovených zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů provádět úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky,  má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu.

Jiné žádosti a jiná podání v samostatné působnosti

Postup a lhůty vyřizování jiných než výše uvedených žádostí, zejména jde-li o žádosti a podání v samostatné působnosti obcí, se řídí zákonem o obcích. 

Místo a způsob podání žádosti, stížnosti, návrhu, podnětu či jiného podání:

 • písemně na podatelně OÚ, Halenkovice 76, 76363 Halenkovice nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta)
 • v elektronické podobě, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, a to
 • datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo 
 • datovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem a zaslanou na adresu: obec@halenkovice.cz, nebo předanou na technickém nosiči dat na podatelně OÚ, případně prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta),
 • ústně, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, na pracovišti OÚ, které je příslušné k vyřizování předmětného podání 

Na podatelnu OÚ je možné se obrátit v kterýkoliv pracovní den ve stanovené úřední době, na jiná pracoviště OÚ v úřední dny ve stanovených úředních hodinách.

Místo získání rozhodnutí:

 • rozhodnutí je možné, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, převzít na žádost jeho adresáta a po dohodě s příslušnou oprávněnou úřední osobou na daném odboru OÚ, který předmětné rozhodnutí vydal nebo který má uloženo rozhodnutí sdělit
 • nedojde-li k předání rozhodnutí podle předchozího bodu, doručuje se obvykle rozhodnutí prostřednictvím doručovatelů OÚ, datovou schránkou nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta).

Další informace o místě a způsobu podání žádosti, stížnosti, návrhu, podnětu či jiného dožádání lze získat v pracovní dny ve stanovené pracovní době telefonicky na čísle 577 945 736 nebo osobně na OÚ.  Podrobnější informace o místě získání rozhodnutí lze obdržet vždy na příslušném odboru OÚ, který rozhodnutí vydal nebo má uloženo rozhodnutí sdělit. 


11. Opravné prostředky

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.


12. Formuláře

Vzor žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. → PDF, → DOC
Vzor odvolání o neposkytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. → PDF, → DOC
Místní poplatek ze psů – Přiznání k místnímu poplatku ze psů → DOC
Místní poplatek ze psů – Převod na nového držitele → DOC
Místní poplatek ze psů – Odhlášení → DOC
Místní poplatek za komunální odpad – Přihlášení → DOC
Místní poplatek za komunální odpad – Zplnomocnění → DOC
Místní poplatek za komunální odpad – Žádost o vrácení přeplatku → DOC
Místní poplatek za komunální odpad – Ohlášení nároku na úlevu od poplatku → DOC


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

→ Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce → zde

14.2. Vydané právní předpisy
Obec Halenkovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
→ Úřední deska


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informacípodle ustanovení §17 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pravidla vybírání úhrad nákladů

1. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací je dána součtem úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace a úhrady za odeslání informace žadateli. Jednotlivé položky úhrad jsou stanoveny, případně se zjišťují takto:
a) Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace:
Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se považuje vyhledání informace trvající více než jednu hodinu. Úhrada činí 180 Kč za jednu hodinu práce jednoho zaměstnance obce Halenkovice a pak 90 Kč za každou další započatou půlhodinu práce jednoho zaměstnance obce Halenkovice při vyhledávání informace.
b) Úhrada za odeslání informace žadateli:
Poštovné dle sazebníku České pošty, s. p. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel nehradí.
Úhrady za pořízení kopie jsou platné i pro úhrady kopírování pro úřední účely mimo oblast poskytování informací (např. pořízení kopie listiny ověřující osobou při vidimaci podle zákona o ověřování).

2. Po zpracování žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována úhrada a v jaké výši, písemně oznámí v souladu s § 17 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku, a to buď zaplacením v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Halenkovice anebo převodem na bankovní účet obce podle pokynů zpracovatele žádosti. Vybrané úhrady v souvislosti s poskytováním informací jsou příjmem obce.

4. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí v těchto případech:
a) žádost o poskytnutí informace je odmítnuta,
b) žádost o poskytnutí informace je odložena,
c) žádost o poskytnutí informace je vyřízena odkázáním na zveřejněnou informaci,
d) žádosti o poskytnutí informace není ani zčásti vyhověno (úplné odmítnutí žádosti),
e) informace je poskytnuta ústně na základě ústně podané žádosti o informaci,
f) informace existuje v elektronické podobě a je poskytnuta v této podobě bez nutnosti opatrovat ze strany obce technický nosič informací (jde např. o zaslání informace elektronickou poštou),
g) žádost o poskytnutí informace je vyřizována provedením úkonu, který je zahrnut do sazebníku správních poplatků (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů); úhrada požadovaná po žadateli se v tomto případě řídí zákonem o správních poplatcích.

5. Tento sazebník je schválen usnesením Zastupitelstva obce Halenkovice

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
→ ke stažení ve formátu PDF

16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Halenkovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy
→ Výroční zpráva 2013
→ Výroční zpráva 2014
→ Výroční zpráva 2015
→ Výroční zpráva 2016


Poskytnuté informace