Ekologie


Rozbor vody ze studny

Zdravotní ústav ve Zlíně i letos pořádá akci pro občany „Zvýhodněný rozbor vody ze studny“. Akce na rozbory vody trvá do 31. 8. 2020. V případě vašeho zájmu si potřebné dokumenty vyzvedněte v kanceláři OÚ. Firma provádí i jiné analýzy vod, zemin, odpadů, měření vibrací, hluku, osvětlení, koncentrace chemických škodlivin v ovzduší a měření z oblasti fyziologie práce.
Pokyny k odběru vzorků vody
Objednávka vyšetření a záznam o odběru vody - akce studny 2020

Čistírna odpadních vod

Čistírna včetně přečerpávací stanice v Zádřinoví je v provozu od 1. října 2012. 

Pro případ konkrétního posouzení přímého napojení RD do kanalizace, kontaktujte starostu obce Jaroslava Blažka na tel. 724 179 299.

Vedení obce děkuje všem, kteří projevili zájem a ochotu změnit systém nakládání s odpadními vodami.

Odpady, sběrné dvory

Odpadové hospodářství je řešeno a zajišťováno dle schválené obecně závazné vyhlášky. Svoz odpadu je v Halenkovicích zabezpečován společností Technické služby Otrokovice.

Domácnosti v okolí centra obce odkládají komunální odpad do vlastních popelnic, které jsou vyváženy jednou za čtrnáct dní. Pro odložení většího množsví odpadu slouží tři sběrné dvory, jejichž zřizovatelem je obec. Ve sběrných dvorech je odkládán také komunální odpad z okrajových částí obce.

Beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, dále zeminu, kamení a vytěženou hlušinu je možné odkládat ve sběrném dvoře na Pláňavách. Ve sběrných dvorech je možné odkládat také kovy, sklo a plastové obaly. Kovový odpad je ukládán na 3 vyčleněných skládkách. Odvoz nebezpečného odpadu je zajištěn firmou Technické služby Otrokovice.

Na provoz a ukládání odpadů ze sběrných dvorů na řízené skládce, vyčleňuje obec ze svého rozpočtu každoročně 800 000,- Kč.
Provozní doby sběrných dvorů v Halenkovicích

Třídění odpadu

Každý občan České republiky vyhodí ročně v průměru 150–200 kg odpadů. Pokud však odpady třídí a ukládá do barevných kontejnerů, umožní recyklaci více než třetiny uvedeného množství. Za rok tak každý z nás může vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Vytříděný odpad pak putuje na dotřiďovací linku a následně do zpracovatelských firem, kde recyklací vznikají nové výrobky. Pokud ale odpad vyhodíte jen tak do popelnice, bude odvezen a uložen na skládku nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.

Co všechno lze recyklovat:
* Slisovaný a sběrový papír
 je možné recyklovat pětkrát až sedmkrát. Přidává se do směsi na výrobu nového papíru, který pak poslouží k produkci novinového papíru, sešitů, lepenkových krabic, obalů na vajíčka, toaletního papíru apod.
* Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.
* Plasty jsou zpracovávány různou technologií. Z PETlahví se například zhotovují vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, například na odpady. Pěnový polystyren slouží k produkci speciálních cihel. Ze směsi plastů lze lisovat odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu nebo protihlukové stěny u dálnic.
* Nápojové kartony se recyklují dvěma způsoby: Zpracovávají se stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Druhým způsobem je pak rozdrcení nápojových kartonů na speciální lince. Ještě za tepla se drť lisuje do desek, které je možné použít například jako stavební izolaci. 
Více informací a rad jak správně třídit odpad.
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017
→ Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018
→ Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019

Výsledky úspor tříděného odpadu od společnosti Eko-kom:
→ EKO-KOM - čtvrtletní úspory tříděného odpadu - 2018
→ EKO-KOM - čtvrtletní úspory tříděného odpadu - 2019
 

Recyklace elektrospotřebičů

Ve vestibulu budovy OÚ Halenkovice je umístěn kontejner (E-BOX) na nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Staré spotřebiče nejsou odpad, zaslouží si recyklaci.

Do E-BOXu patří: drobné elektrospotřebiče - např. kalkulačky, mobilní telefony, ovladače, drobné počítačové vybavení, fotoaparáty, videokamery, adaptéry, baterie a akumulátory...

Do E-BOXu nepatří: osvětlovací zařízení, zářivky, úsporné svítidla a výbojky.

E-BOX je přístupný od pondělí do pátku v době provozu kanceláře Obecního úřadu Halenkovice.

Monočlánky jsou pro recyklaci vybírány v prodejnách Potraviny Anička, v prodejně Záhumeňanka – p. Polášek, COOP – Pláňavy a nově na OÚ. 

Certifikát Environmentálního vyúčtování za rok 2019
→ Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí 2019
Certifikát Environmentálního vyúčtování za rok 2017
→ Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Kontejnery na textil

U sběrných dvorů na Pláňavách a na Dolině jsou nově umístěny kontejnery na textil, přístupné 24 hodin denně.

Co do kontejnerů patří:

čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.

Co do kontejnerů nepatří:
znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

Recyklační poplatek

V případě koupě nového elektrického spotřebiče platíte dle zákona povinně v ceně spotřebiče i recyklační poplatek. Tento poplatek vám zajišťuje právo na vrácení starého spotřebiče prodejci k likvidaci. Úřad/instituce: Poplatek se platí prodejci u kterého kupujeme nový spotřebič. Poznámky: Většinou bývá poplatek již zahrnut v ceně výrobku. Není však neobvyklé ani uvádět výši recyklačního poplatku mimo kupní cenu.
Informace o recyklačním poplatku 

Ochrana ovzduší

V naší obci je obecně závaznou vyhláškou nařízeno třídění komunálního a nebezpečného odpadu. Jsou zde kontejnery na PET láhve, papír je možno odevzdat při sběrných akcích základní školy. Nebezpečný odpad jako jsou nádoby od barev, zbytky barev a plasty je možno odevzdat ve sběrném dvoře na Pláňavách. 

Bohužel se stále objevují případy, kdy dochází ke spalování výše zmiňovaných odpadů cestou neřízeného spalování, ať už volně nebo v topeništích k tomuto účelu neurčených. Toto nakládání s odpadem je významným prvkem zatěžování lidského zdraví. Spalování odpadů má vliv na zdraví zejména z dlouhodobého hlediska. Různé škodliviny mají různé účinky. Především jsou to dráždivé účinky na sliznice, oči a dusivé účinky. Je nutno si taktéž uvědomit, že při spalování nebezpečných odpadů je nejvíce ohroženo nejbližší okolí, to místo kde se nachází komín od topeniště. Neopomenutelná je skutečnost, že při dešti jsou nebezpečné látky sráženy přímo na dům a jeho přilehlé okolí.

Škodliviny se uvolňují při nedokonalém spalování odpadů, které probíhá při nižších teplotách než při spalování ve specializovaných spalovnách odpadu, kde je celý proces pod kontrolou a ke spalování dochází při teplotách i několikanásobně vyšších. Kromě toho jsou splodiny ještě dále upravovány tak, aby byla přítomnost nebezpečných látek minimalizována.

Provoz komínů

K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Povinnosti z tohoto nařízení jsou nově od začátku roku 2016 uvedeny v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a další podrobnosti o revizi a údržbě spalinových cest ve → Vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Spalování suché trávy

Hasiči občanům doporučují, aby případné spalování odpadu na zahrádkách hlásili předem na telefon 950 670 222 nebo využili zcela novou službu zlínských hasičů na internetových stránkách www.hzszlk.eu v portálu na hlášení pálení odpadu "Pálení klestí ve Zlínském kraji". Hasiči tak chtějí předejít zbytečným výjezdům a planým poplachům, které každoročně provází toto období. 

Zároveň upozorňujeme, že povinností každého občana je počínat si tak, aby nedošlo k požáru. Je třeba dodržovat správné zásady bezpečnosti a v případě nebezpečí ihned přivolat pomoc hasičů na čísle 150 nebo 112. V případě nedodržení těchto zásad a porušení povinností §17 zákona č. 133/1985, Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, může být fyzická osoba ve správním řízení v návaznosti na přestupkový zákon napomenuta příp. pokutována až do výše 25000,00 Kč. Povinnosti právnických osob řeší §5 zákona č. 133/1985, Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Přiřazené fotogalerie


Čistírna odpadních vod U Svatých

V pátek 27. září 2013 od 10:30 hod. proběhlo slavnostní otevření nové halenkovické čistírny odpadních vod. ČOV Halenkovice byla ve zkušebním provozu od 1. října 2012.
Fotogalerie ze Slavnostního otevření ČOV Halenkovice