Přepis listiny pána Jana z Rotalu


Přepis listiny vydané 29. června 1634 Janem z Rotalu.


Já Jan svobodný pán z Rottále na Napajedlích

Jeho Milosti Císaře Římského, Uherského a Českého krále rada dědičný stříbrkomorník v knížectví Štýrském a nařízený hejtman krajský kraje Hradišťského i s erby a budoucími potomky svými, pravý pán a držitel statku napajedelského a Dědiny Nový Vsi blíž dvoru Allinkovského, známo činím tímto listem všechněm vůbec a jednomu každému obzvláštně, kdež bykoliv čítán a neb čtoucí slyšán byl, tak jakož ještě ty pominulý nešťastné časy a vpády nepřátelské Dědina nová, jež slove Allinkovice k spustošení dokonalému přišla a chtějíce já aby zase k vzdělání svému přišla a se osaditi mohla, jsem do jisté o času jim lhotu dáti připověděl, pročež aby to bylo, což by platův dávati a bodoucně robotovati měti věděli a v tom ustanovení jsouce ochotnější mysli pracovati a živnůstky své vzdělávati mohli, jim na budoucí psaný způsob vyjádřuji: Předně vedle vyměření jak humna prostranného tak rolí, co by se obilí ozimního osm měřic vyseti mohlo, též louky, co se platu patnáct groší dává, ku každému podsedku se přidává a z toho každýho ročně platu ouročního při sv. Jiří osmnáct grošů, slepici jednu, vajec deset a při svatém Václavě týmž způsobem jeden každý dávati má a povinnen bude.

Item mimo vejš psané roli jednomu každému roli na sedm měřic obilí ozimního se pouštím však z toho pátů kopu cožbykoliv na těch polích vyseto bylo dávati a do stodol panských beze všelijakých fortelů odvézti mají. A při tom jim tu milost činím, aby v horách mých napajedelských v místech případných kdež se jim vykáže, jak k stavení gruntů svých, tak i ku palivu dříví roubati mohli však nikam jinam neprodávali aniž skrze jakoukoliv jinou změnu nedodávajíce za čež každoročně jeden každý při svatém Martině po dvanácti groších dávati má. Pak-li by z nich kdo nyní i na budoucně buď bečky, neb jiné dřevěné náčiní dělati a nebo uhlí, popel páliti chtěl, na takovou potřebu dříví kupovati povinnen bude. Co se pak dobytka v horách mých jak koňského, hovězího i sviňského dotýče, to volněpásti a tak daleko jak předešlě Spytihněvští pásávali, též honiti mocti budou. Za takovou jim milost činěnou jeden každý do roka při svatém Martině ovsa dvě měřice a jednu slepici dáti má. Než ovce a kozy, kteréž bychovati chtěli mají v horách v místech jim vykázaných a ne jinde pod pokutou, kterouž by vrchnost na ně uložiti chtěla a každoročně desátý kus dobytka hodného kterýž vrchnost vybrati mocti bude. A poněvadž k místu tomu i obzvláštní milostí nakloněný jsem, jim i tuto milost činím aby nyní i na časy budoucí jim sirotci do dvoru ani k žádné službě bráni ani jinam rozdáváni nebyli než při rodičích a přátelích chováni byli a zůstávali vším tím způsobem jak, při městečku Napajedlích. Za kteroužto jim učiněnou milost uvolili se každoročně jeden každý při svatém Martině dávati osum groší.

Co se pak robot dotýče, poněvadž ku dvoru allenkovskému nemálo trav síci, sena kliditi potřeby /jest/, protož budou povinni každého roku v čas příhodný, když se jim rozkáže, čtyři dny trávy síci a dva dny hrabati, jiný pak žádné vymyšlené, koňské a jinší roboty potahováni býti nemají nyní i na časy budoucí a věčné, za čež každoročně při svatém Jiří jeden zlatý moravský patnáct groší, při svatém Václavě týmž způsobem po jednom zlatým patnácti groších dávati má. Item každá hospodyně bude povi na při každým svatým Martině po třech klubkách příze napřísti, pěkně vypráti a tak odvésti. A že při tom při všem zachvávání a o nic více ani erbové a budoucí potomci jejich potažení nebudou, jim s erby a potomky svými tímto listem slibuji a připovidám.

Pro lepší toho všeho zdrzení a budoucí paměť dožádal jsem se Vysoce urozených pánův pana Krala Haugvice z Biskupic a na Linhartových, Rokytnici a Kralicích, J. M. Císaře Řimského radu a komorníka a kurfista mohučského dědičného maršálka, pana Zdeňka Františka Lva z Rozentála a z Blatné na Dubravici, Blánsku, Skaličce a manství Cechovice J.M.C.Ř. radu a komorníka, též knížectví biskupství J.V.O.M. pana Františka kardinála svaté řimské říše knížete z Ditrichsteina nejvyššího komorníka a biskupství J.V.O.M. olomouckého hofrychtýře, pana Kryštofa Pavla hraběte z Lichtensteina, svobodného pana z Kostelkornu, pana na Sslimie J.M.C.Ř. válečného radu a komorníka beštelovaného nejvyššího a urozených a statečných rytířů pana Gabriele Horeckého z Horky a na Hradě Cimburku, Bracině a Koryčanech J. M. České radě pana Jana Jetřicha Lhotského ze Pteně a na Zlámaném Újezdě a Častkově, místodržícího úřadu nejvyššího písařství J. M. Krále v markranství moravském a pana Jana Staršího Jakardovského z Sudic a na Bíléj Lhotě, práva menšího zemského J. M. Krále též knížectví biskupství kostela olomouckého písaře, že jsou pečeti svoje vedle méj k tomu obdarování mému, však sobě a erbům svým beze škody, toliko na svědomí přitisknutí dali jehož jest datum v městě Olomouci den památky svatého Petra a Pavla jinak 29. měsíce Juni leta Páně šestnáctstéhotřicátéhočtvrtého počítajíc /29. 6. 1634/.

Výpis o obdarování dědiny Allenkovice učiněn den památky svatého Matouše leta 1647. A tak my z předu jmenovaný Purkmistr a Rada královského města Hradiště pro důvěření toho, co tak teď jsme nalezli a strany toho výpisného jejich za předcházejícího nadání jak od začátku obecně známo jest, jsme poznali, to přitisknutím prostřední pečeti naší městské potvrzujeme, Actum v předzmiňovaném královském městě Hradišti dne 30 Januarii leta Páně šestnáctistého sedmdesátého pátého. Že přítomný transumpl se svým mě předněšeným necejchovaným Vidimusem bedlivě scolationirován jest a sním ve všem se srovnává, toho mé vlastní ruky podpisem a přitisknutím pečeti dosvědčuje. Actum in registratura Caesario Regii Gubernii.

Napajedl Lašický m. p.
Registrator ibidem.

Brno 3 tis Martii Anno 1781