Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ŘEDITELE/ŘEDITELKY Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

VYHLÁŠENÍ KONKURSU

Rada obce Halenkovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Halenkovice,
okres Zlín, příspěvkové organizace se sídlem Halenkovice 550, 763 63 Halenkovice, IČO 75021331


Požadavky:
• splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů.

Náležitosti písemné přihlášky:
• formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo,
• jméno a příjmení uchazeče včetně titulu,
• datum narození uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
• doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu),
• doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace (ne starší 2 měsíců).


Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. srpna 2024


Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 15.4.2024 do 12:00 hodin na adresu: Obec Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice.

Obálku označte slovy „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“.

Upozornění: Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se výše uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V Halenkovicích 29.2.2024

Bc. Roman Kedruš
starosta obce Halenkovice