Výběrové řízení – Bělov

Starosta Obce Bělov vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pozice

účetní obce, hospodářka obce, rozpočtář obce, administrativní a spisový pracovník, pokladník, mzdový účetní

pracovní úvazek ve výši 0,6

Náplň práce:

* komplexní vedení účetnictví obce

* personální a mzdové agendy

* zpracování měsíčních a ročních závěrek účetnictví

* vedení a účtování pokladny

* poplatková agenda (místní poplatky, správní poplatky…)

* evidence majetku, závazků a pohledávek obce

* zpracování statistických výkazů a přehledů

* komplexní vedení rozpočtu obce, např. sestavení rozpočtu, sledování jeho plnění, provádění rozpočtových opatření, sestavení střednědobého výhledu rozpočtu obce atd.

* další administrativní práce na obecním úřadě

Nástup:

* od 1. 5. 2019, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek ve výši 0,6 hod., zkušební doba 3 měsíce

Požadavky:

* vysokoškolské magisterské vzdělání, případně středoškolské vzdělání

* odborná praxe (vykonávaná v pracovněprávním vztahu, občanském či obchodním vztahu nebo na základě živnostenského oprávnění) na pozici samostatného /samostatné účetního obce / účetní obce, rozpočtáře obce/rozpočtářky obce, mzdového účetního obce/mzdové účetní obce nejméně dva roky

* znalost účetnictví obci

* znalost vedení rozpočtu obce

* znalost vedení úseku mzdové a personální agendy

* znalost PC (Windows, MS Word, MS Exel, MS Outlook)

* znalost Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků

* organizační schopnost, komunikativnost, schopnost jednání s lidmi, příjemné vystupování, ochota se dále vzdělávat, loajalita, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita.

* předpoklady podle § 4 Zákona č. 312/2002 Sb.

Výhodou:

* znalost informačního systému pro státní správu, samosprávu od společnosti GORDIC.

* řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič.

Předpoklady uchazeče:

* státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR

* věk minimálně 18 let

* způsobilost k právním úkonům

* bezúhonnost

Platové zařazení:

* platová třída 10, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha 2, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce:

* obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice

Náležitosti písemné přihlášky:

* jméno, příjmení, titul uchazeče

* datum a místo narození uchazeče

* státní příslušnost

* místo trvalého pobytu

* emailový a telefonní kontakt

* datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy k přihlášce:

* strukturovaný životopis s uvedením údajů o studiu a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

* výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

* ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení – Účetní“ osobně nebo zašlete na adresu Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Bělov, tak aby byla doručena nejpozději do 10. 4. 2019 do 16:00.

Kontaktní osoba:

Jiří Přecechtěl, starosta

tel.: 602 787 994

e‐mail:jiri.precechtel@centrum.cz

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

v Bělově, dne 25. 3. 2019

Jiří Přecechtěl, v. r.

Starosta obce Bělov