Přestavba mostu přes řeku Moravu DALŠÍ INFORMACE

Stavba mostu - informace ke zveřejnění - Aktualizace
 

Práce na rekonstrukci mostu v Napajedlích probíhají podle harmonogramu. V současné době se provádí bednění úložných prahů na stávajících pilířích a hlubinné založení nových krajních opěr mostu. Následovat budou práce na samotných opěrách. Současně je ve výrobě nosná ocelová konstrukce a ložiska. Poté, co bude dokončena spodní stavba mostu, bude následovat krátká technologická přestávka. Tato přestávka je nezbytná pro vytvrdnutí nového betonu, než bude možné spodní stavbu zatížit novou ocelovou konstrukcí.

Ing. Jan Fojtů
stavbyvedoucí


STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Dir. 60/TE
Tovární 3
620 00 Brno, ČRDalší informace o přestavbě mostu zde: https://www.napajedla.cz/aktualne/prestavba-mostu-u-fatry-as/
1. 3. 2024

Informace z tiskové zprávy Ředitelství silnic Zlínského kraje ke komplexní přestavbě mostu přes řeku Moravu v Napajedlích

Ředitelství silnic Zlínského kraje zahájí na jaře 2024 komplexní přestavbu silničního mostu ev. č. 49725-1 přes řeku Moravu v Napajedlích. Důvodem je jeho špatný technický stav a potřeba obnovit zde kvalitní silniční spojení obou břehů Moravy bez omezení zatížitelnosti. Chodcům bude sloužit po dobu výstavby pro přepravu na druhý břeh řeky kyvadlová autobusová doprava.

Současný stav

Jde o pětipolový most přes řeku Moravu délky 114 metrů, který byl postaven v roce 1967. Jeho nosná konstrukce je zhotovena z přepjatých betonových nosníků. Převáděnou komunikací je silnice III/49725 šířky 7,0 metru.

Dle závěrů diagnostiky a hlavních prohlídek mostů je současný stav nosné konstrukce velmi špatný, spodní stavby špatný a použitelnost časově omezena do roku 2026. Celkový stav mostu je hodnocen klasifikačním stupněm VI – velmi špatný. Na mostě se již projevuje opotřebení materiálů a povětrnostní vlivy. Na základě diagnostiky zpracované společností Mostní vývoj, s. r. o., z května 2019 bylo doporučeno neodkladně nosnou konstrukci zrekonstruovat – most se stává neúnosným a jeho zatížitelnost nedosahuje normových parametrů. Mezi rokem  2016 a 2023 došlo na mostu ke snížení povoleného maximálního nápravového tlaku z 20,2 t na 13,5 t.

Spodní stavba mostu trpí poruchami, které nepříznivě působí na jeho funkci či životnost. Jde především o rozsáhlé stopy po zatékání, korozi betonářské výztuže mezilehlých podpěr a křídel. Z úložných prahů se odštěpují povrchové vrstvy betonu a podél hran úložných prahů se tvoří trhliny. Ocelové konstrukce cizího zařízení jsou nevhodně umístěné a poškozují úložné prahy podpěr.

Stav nosné konstrukce mostu by v budoucnu mohl mít vliv na další snížení zatížitelnosti a životnosti mostu. Hydroizolace je již za koncem své životnosti. V současnosti zatéká v krajních spárách mezi nosníky, což způsobuje výskyt krápníků, výkvětů, porušení betonu a korozi výztuže ve spárách. Ve velmi špatném stavu jsou vpusti odvodňovačů a jejich odvedení.

Rekonstrukce mostu

Demolice původního mostu bude probíhat postupným odstraněním nosné konstrukce v jednotlivých mostních polích. Spodní stavba mostu má hlubinný základ. Stávající opěry budou odbourány stejně jako stávající ražené piloty – do úrovně základové spáry a budou nahrazeny železobetonovými monolitickými masivními opěrami.

Pilíře mostu (čtyři mezilehlé podpěry) zůstanou původní a budou na nich vybudovány nové úložné prahy pro uložení spřažené ocelobetonové nosné konstrukce, jejíž šířka bude 11,0 m. Do obou mostních říms budou umístěny chráničky pro kabely CETIN, pro kabely společnosti NTV Cable a kabely veřejného osvětlení.

Zajištění dopravní obslužnosti po dobu uzavírky mezi centrem města a Fatrou

Nedílnou součástí technického řešení mostu je rovněž zajištění dopravní obslužnosti a dostupnosti, neboť pro realizaci stavby musí být stanovena úplná uzavírka mostu pro vozidla i chodce. Nejprve byla projednávána varianta převedení pěších z Napajedel na levém břehu toku Moravy k autobusovému nádraží na pravém břehu pomocí přívozu, který je kapacitnější a rychlejší variantou, ale poměrně nestabilní, protože v období silných dešťů není možné přívoz provozovat z důvodu zvyšující se rychlostí proudění, případně při zvýšení hladiny průtoku vod. V tomto období by musela být doprava přívozem nahrazena kyvadlovou dopravou, která by musela být po celou dobu fungování přívozu v pohotovosti, což by bylo vysoce neefektivní řešení. Kyvadlová doprava pomocí autobusů je časově náročnější s ohledem na hustotu provozu v dopravních špičkách, ale je spolehlivějším a pro cestující pohodlnějším řešením za jakéhokoliv počasí. Z těchto důvodu a z důvodu omezeného množství přívozů v ČR bylo rozhodnuto o zajištění kyvadlové autobusové dopravy.

Zástupce společnosti KOVED na projednávání nepřipustil zajištění obslužnosti jiné než související s běžnou linkovou dopravou. Proto byla mezi Městem Napajedla a ŘSZK uzavřena Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby, jejíž součástí byl příslib ŘSZK, že zajistí nezbytnou dopravní obslužnost obyvatel.

Bylo proto dohodnuto, že ZK prostřednictvím společnosti KOVED bude řešit samostatně kompletní dopravní obslužnost, tj. včetně zajištění místní kyvadlové dopravy město – Fatra.

Je nutné mít na zřeteli, že v souladu se smluvními podmínkami dopravců a dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 24: „Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.“ Nelze tedy než respektovat zajištění náhradní dopravy tak, jak je dohodnuta mezi zástupci Zlínského kraje a společností KOVED, která bude kyvadlovou dopravu objednávat, a uvědomit si, že bohužel není možné tuto kyvadlovou dopravu provozovat bezplatně.

Jako projev dobré vůle a snahy vyjít vstříc občanům, bude chodcům (nikoliv cyklistům) během zimního období (tj. cca 3 měsíce) umožněno přecházet přes rozestavěný most. Most bude zcela uzavřen od 3. 3. 2024 do začátku zimního období a následně od jara 2025 do konce listopadu 2025. Cyklistická stezka na levém břehu řeky bude uzavřena pouze po dobu bourání prvního mostního pole a následně po dobu výstavby nosné konstrukce v 1. mostním poli., tj. cca 2× 14 dní za celou dobu stavby. Komfortní kyvadlová doprava bude občanům k dispozici po celou dobu stavby, tj. i během zimního období.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude podle výsledku veřejné soutěže sdružení Společnost Most Napajedla, jejímiž členy jsou firmy STRABAG, a. s., Praha, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno a STRABAG Silnice, a. s., Praha. Smluvní cena činí 134,866 milionu korun vč. DPH. Stavební akce je částečně financována z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel se zavázal dokončit stavbu do 18 měsíců od předání staveniště. Předpokládá se, že po novém mostě se neomezeně začne jezdit a přecházet v prosinci 2025.

Slovo ředitele

„Chápeme, že souběh více dopravních staveb v oblasti Napajedel bude náročný a občanům způsobí komplikace. Rekonstrukci mostu ev. č. 49725-1 však připravujeme intenzivně již od roku 2018. V případě, že bychom se stavebními pracemi nezapočali již nyní, museli bychom od roku 2025 přistupovat k různým omezením na mostě, až bychom jej byli po čase nuceni uzavřít úplně, což by způsobilo občanům a firmám ještě více komplikací a na podstatně delší dobu. Současně je potřeba dokončit akci před plánovaným zahájením stavby D 55 v úseku Napajedla – Spytihněv - Babice,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý a dodal: „Děkujeme občanům za respektování potřeb rekonstrukce mostu, aby mohl další léta spolehlivě sloužit v obnovené formě široké veřejnosti.“

CELÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE


Zdroj: www.napajedla.cz, 9. 2. 2024Informace - Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje KOVED
 

V pondělí 4. března 2024 začne dlouhodobá  oprava mostu přes řeku Moravu v Napajedlích (ve Svatoplukově ulici). Během stavebních prací bude most uzavřen pro veškerou dopravu i pro chodce. Jediné spojení obou částí města bude představovat most na silnici I/55 (případně lávka pro pěší na Chmelnici).

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) proto od 3. března 2024 zavádí novou autobusovou linku č. 475, která bude kyvadlově zajišťovat dopravní spojení mezi centrem Napajedel a autobusovou stanicí před firmou Fatra. Na lince platí tarif Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK). Cena základního jízdného mezi zastávkami Napajedla, spořitelna a Napajedla, autobusová stanice bude v kilometrickém tarifu 18,- Kč (děti, studenti, senioři, invalidé III. stupně 9,- Kč; ZTP, ZTP/P 4,- Kč). Jízdní řád kyvadlové dopravy, stejně jako výlukové jízdní řády ostatních linek projíždějících Napajedly, budou zveřejněny v průběhu února a budou k dispozici na webu www.idzk.cz, v internetových vyhledávačích spojení i na autobusových zastávkách.

Cestujícím doporučujeme pořídit si kartu Zetka, která jim v případě přestupu z jiného autobusu na kyvadlovou linku 475 do 30 minut nabídne jízdenku bez nástupní sazby, tedy v ceně 7,- Kč. Na kartu si cestující můžou také nahrát časový kupón na zónu 415 (základní cena 87,- Kč na 7 dní; 260,- Kč na 30 dní; 702 Kč na 90 dní; 2470,- Kč na 365 dní), který jim v době platnosti umožní neomezené cestování v zóně Napajedla.

Kartu Zetka si cestující můžou vyřídit on-line na webu idzetka.cz nebo v kterékoliv informační kanceláři IDZK (https://www.idzk.cz/informacni-kancelare).

Žádosti o vyřízení karty bude možné podat také v Informačním centru (IC) Napajedla, Komenského 304, v běžných otevíracích hodinách. Cena karty je 99,- Kč; při podání žádosti v IC Napajedla je možné platit pouze v hotovosti.

Předpokládáme, že 26. února 2024 bychom zaslali jízdní řády a požádáme o jejich distribuci občanům Napajedel.

S pozdravem

Mgr. Jan Malý
manažer marketingu
e-mail: maly@koved.cz
tel.: +420 704 698 624

Zdroj: www.napajedla.cz, 9. 2. 2024

 Zahájení stavby: 03.03.2024
Plánované ukončení: 31.10.2025
Typ: úplná uzavírka

Majitel mostu včetně komunikace a zadavatel přestavby: Zlínský kraj
web: https://zlinskykraj.cz/

Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
web: https://www.rszk.cz/

Realizátor: STRABAG a.s.
web: https://www.strabag.cz/

Veřejná doprava, informace o jízdních řádech: Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
web: http://www.koved.cz/ 

Stávající objekt mostu pochází z roku 1967 a v současné době se nachází ve špatném technickém stavu. Stav mostů na pozemních komunikacích se dle zjištěných závad klasifikuje do sedmi tříd označených I až VII. Most u Fatry a. s. byl zařazen do VI. stupně klasifikace, tj. velmi špatného stavu.

Nová konstrukce mostu je navržena jako hlubině založená. Spodní stavba je uvažována masivní monolitická s ponecháním pilířů, na tyto bude nově proveden úložný práh pro uložení spřažené ocelobetonové nosné konstrukce.

Stavební práce na přestavbě mostu budou probíhat za plné uzavírky.

Provoz bude veden po objízdných trasách, které investor ŘSZK p. o. v současné době schvaluje.

Provoz pěších bude převeden kyvadlovou autobusovou dopravou, kterou bude zajišťovat společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED, s.r.o.). Doprava povede přes oficiální zastávky po ulici Lány, Žerotínova, Palackého, Zábraní, Dr. Beneše a dále po I/55 k autobusovému nádraží. Při přerušení stavby v zimních měsících by mohla být na částečně vystavěné konstrukci mostu zřízena trasa pro pěší.

Po nezbytně nutnou dobu během odstraňování a osazování nosné konstrukce bude rovněž uzavřena cyklostezka pod mostem a objízdná trasa bude vedena přes ulici Podzámčí a Žerotínova.

Jelikož se bude jednat o technicky poměrně náročnou a složitou stavbu, investor již nyní žádá občany o pochopení.

Informace o průběhu přestavby mostu budeme průběžně aktualizovat.

Mgr. Robert Podlas
starosta města

Zdroj: www.napajedla.cz. 31. 1. 2024