Pozvánka na V. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

které se koná ve středu 10. dubna 2019 v 18:00 hodin v budově OÚ.

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
5. Technická úprava rozpočtu – výdaje 2019
6. Projednání možnosti podání žádosti o bezúplatný převod podílu 1/4 pozemků pod místními komunikacemi do majetku Obce Halenkovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, par. č. 1612/9, 3028/21, 3830/9, 3830/12, 1612/10 vše v k.ú. Halenkovice
7. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami na pozemky par. č. 78/2 a 79/1 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch Obce Halenkovice
8. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0104/2019/KH z Fondu Zlínského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Halenkovice
9. Projednání smlouvy na zajištění poradenských služeb při realizaci projektu „Multimediální centrum pro vzdělávání a volný čas“
10. Projednání smlouvy na zajištění poradenských služeb při realizaci projektu „Revitalizace bývalého objektu kravína na odpadové centrum v obci Halenkovice“
11. Projednání podané žádosti o dotaci z rozpočtu Obce Halenkovice „StudnaHalenkovice 2018“
12. Projednání stanoviska pořizovatele k návrhu na pořízení změny Územního plánu Halenkovice – navrhovatel p. Jindřich Juřena 
13. Projednání stížnosti p. Martina Vavruši proti postupu Obecního úřadu, resp. Radě obce Halenkovice ve věci kanalizační přípojky k RD na pozemku par. č. 277/3
14. Seznámení se s průběhem realizace veřejného osvětlení Pláňavy – Dolina
15. Projednání podmínek uložení inženýrských sítí do pozemků Obce Halenkovice
16. Seznámení se s průběhem realizace chodníků Pláňavy – Dolní Konec a Dolina Fagus – koliba
17. Seznámení se s průběhem prací na legalizaci vodovodu Kopec – Svaté
18. Diskuze
19. Schválení usnesení
20. Závěr

Jaromír Blažek, v. r., starosta