Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Halenkovice

Pozvánka na úvodní jednání

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Halenkovice, jehož obvod se dotýká také malé části k. ú. Kudlovice (okr. Uherské Hradiště).

V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách
(§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.
Úvodní jednání se uskuteční:
dne 15. 5. 2019 v 15:00 hodin v Otrokovické BESEDĚ,
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav.

Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (§ 5 odst. 5 zákona).

Pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům pouze 1 hlas.
Sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných účastníků.

VÍCE INFO (DOKUMNET PDF)