MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VYDANÁ VLÁDNÍMI ORGÁNY

PANDEMICKÝ ZÁKON, NAŘÍZENÍ OHLEDNĚ RESPIRÁTORŮ,
OMEZENÍ POHYBU A SHROMAŽĎOVÁNÍ, OPATŘENÍ V  MALOOBCHODNÍM PRODEJI A  POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Průběžné aktualizace vládních nařízení a nařízení státních orgánů

Ministerstvo zdravotnictví - KORONAVIRUS - přehled informací a doporučení

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

COVID PORTAL ODKAZ NA WEB 
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z 11. 4. 2021, platné od 12. 4. 2021
 

Je¨opět dovoleno cestovat mezi okresy.
Otevírají se základní a mateřské školy, s omezeným provozem.
Otevírají se některé druhy maloobchodů, např. obchody s dětským textilem a obuví, papírnictví.
Shromažďování dovoleno do 2 osob. 

Přehled aktuálních opatření zde.


 Aktuální informace z 22. 3. 2021, platné do 11. 4. 2021

 

Předešlé znění prodlouženo do 11.4.2021.Aktuální informace z 18. 3. 2021, platné od 22. 3. 2021

 

Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že 

I. zakazuje
1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,
2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště;

II. stanovuje ze zákazů podle bodu I. tyto výjimky:
1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,
9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X.,
10. cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou,
11. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
12. cesta za účelem vycestování z České republiky;

III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy
1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
b) výkonu povolání,
c) výkonu činností sloužících k zajištění
i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX. tohoto krizového opatření,
g) cest zpět do místa svého bydliště,

2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou
a) případů uvedených v bodě II.,
b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob,
c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti,
d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,
f) účasti na shromáždění podle bodu VI. tohoto krizového opatření,

3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti, s výjimkou kontaktů mezi rodiči a nezletilými dětmi,

4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu podle bodů II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště;

IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:
1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,
2. bodů II/2 až 12 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodů II/2 až 9 a 12; důvodnost využití výjimky podle bodu II/12 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky;

V. zakazuje
pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu II. nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví;

VI. omezuje
právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. února 2021, a
1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle bodu 2, se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

VII. důrazně doporučuje
zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a s osobami, o které člen domácnosti pečuje;

VIII.stanoví,
že povinnosti stanovené v bodech I. až III. se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní dopravy; osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, není-li to nezbytně nutné;

IX. určuje
Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže;

X. omezuje konání
voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:
1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;

XI. důrazně doporučuje
provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť;

Celé znění zde
Aktuální informace z 26. 2. 2021, platné od 1. 3. 2021

 

Vláda ČR zakazuje:
1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště.

Stanovují se výjimky ze zákazů podle bodu I:
1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) individuální duchovní péče a služby, d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, 
7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX,
9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X,
10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
11. cesta za účelem vycestování z České republiky;

Celý dokument zde


 

Aktuální informace z 24. 2. 2021

 

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 25.2.2021 do odvolání 


Další mimořádná opatření zdeAktuální informace z 15. 2. 2021

 

Nouzový stav prodloužen do 28.2.2021. Aktuální opatření zde
 Aktuální informace z 21. 1. 2021

 

Předešlé nařízení bylo prodlouženo do 14. února 2021.

 Aktuální informace z 8. 1. 2021

 

Obecné nařízení o omezení volného pohybu osob

Dle bodu III. vláda ČR nařizuje:

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou:

 • členů domácnosti,

 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, 3 a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

S účinností od 11. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 22. 1. 2021.Aktuální informace z 23. 12. 2020

K přechodu do 5. stupně PES dojde 27. 12. 2020. Opatření mají platit až do 10. 1. 2021.
V důsledku toho bude opět prodloužen noční zákaz vycházení, který bude nově začínat ve 21 hodin. Ve stejnou dobu budou muset zavřít všechny prodejny a služby včetně výdejních okének, přičemž vláda opět přikročila k jejich výraznému omezení, budou povoleny opět jen vymezené základní druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb. Všechny povolené maloobchody a provozovny služeb budou moci mít otevřeno i v neděli.
Zákaz se od 27. prosince bude týkat i lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost, které slouží k využívání lyžařských tratí. Opět bude zakázán i prodej nepotravinářského zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Omezeno bude shromažďování osob na veřejnosti na dvě. Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se bude moci účastnit nanejvýš patnáct osob. Pro církevní a náboženská shromáždění byla snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně deset procent míst k sezení, nově byl ale povolen hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.
Do přísnějšího režimu se po skončení vánočních prázdnin vrátí i školy. Až do 10. ledna budou moci být v provozu pouze mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol.
Omezen bude opět na nezbytné minimum i chod úřadů a institucí a rozsah úředních hodin pro veřejnost.

Všechna usnesení vlády platná od 27. prosince:
Krizové opatření o omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů č. 1379 od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
Krizové opatření o provozu škol a školských zařízení č. 1377 od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
Krizové opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb č. 1376 od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
Krizové opatření o omezení volného pohybu osob č. 1375 od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Aktuální informace ze 7. 12. 2020

Aktualizované podmínky pro konání hromadných akcí:
Krizové opatření č. 1290 o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince 2020


Aktuální informace z 29. 11. 2020

Do třetího stupně protiepidemického systému PES přejde Česká republika ve čtvrtek 3. prosince. Na dalším postupu v rozvolňování epidemických opatření se shodla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání v neděli 29. listopadu 2020.

Od čtvrtka 3. prosince budou moci za jasně stanovených pravidel otevřít všechny obchody a služby včetně restaurací, heren, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na jednom místě shromáždit deset osob uvnitř a padesát osob venku. Ruší se také zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti. Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky.
Od pondělí 7. prosince se do školních lavic budou moci vrátit i zbylé ročníky středních škol, avšak za podmínky, že se třídy budou po týdnu střídat v běžné docházce a distanční výuce.
Od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu podrobí antigennímu testu na covid-19, pokud se neprokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.
Všechny změny v krizových opatřeních: zde
Odkaz na celou tiskovou zprávu o přechodu do třetího stupně: zde

Aktuální informace z 23. 11. 2020

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 24. 11. 2020


Aktuální informace z 20. 11. 2020


Prodloužení nouzového stavu do 12. 12. 2020

Všechna dosud platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu platného do 20. listopadu, zůstávají na základě vládou vyhlášeného prodloužení nouzového stavu o další tři týdny i nadále v platnosti. Od pondělí ale dojde k několika dílčím úpravám, například v oblasti omezení volného pohybu či omezení maloobchodního prodeje a služeb. Postupně také naběhnou změny v zákazu školní docházky.

Mezi nejdůležitější přijaté změny od 23. listopadu patří zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze současných 21 hodin na dobu od 23 hodin do 04.59 hodin druhého dne. Mezi výjimky ze zákazu nově přibude cesta zpátky do místa bydliště. Nově bude možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Zvýší se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest. Nově budou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.

V oblasti maloobchodu a služeb bude od pondělí umožněn také venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob. Obchody budou moci mít otevřeno také až do 23 hodin a nově budou moci na žádost myslivců, kvůli prevenci výskytu afrického moru prasat, mít otevřeno i prodejny zbraní a střeliva. Nové znění nařízení umožní také koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, avšak jen bez přítomnosti diváků, či profesní vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole.

Dílčí úpravu dozná od pondělí i pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven. U těch malých do 15 m2 se nebude omezení počtu zákazníků na jednoho vztahovat na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nebudou počítat děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nově nebude smět provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.

Dalšího rozvolnění se dočká i školstvíOd 23. listopadu bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek. Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.

Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

V pondělí také přestane platit ta část krizového opatření vlády, která omezuje chod orgánů veřejné moci a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu zaměstnanců. Nadále však platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v týdnu po nanejvýš pěti hodinách.

Aktuální informace z 16. 11. 2020

Usnesení vlády:
Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury č. 1185 s účinností od 17. 11. 2020
Krizové opatření o omezení volného pohybu osob č. 1190 s účinností od 18. do 20. 11. 2020
Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení č. 1191 s účinností od 18. do 20. 11. 2020
Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb č. 1192 s účinností od 18. do 20. 11. 2020


Aktuální informace z 2. 11. 2020

Usnesení Vlády České republiky o prodloužení NOUZOVÉHO STAVU od 2. listopadu 2020.
 


Ministerstvo vnitra České republiky
Odbor bezpečnostní politiky
Situační a informační centrum

------------------------------------------
tel:  974 833 235, fax:  974 833 508
mobil:  725 190 282

I přes rostoucí počet prováděných testů nad 45 tisíc testů neklesá podíl pozitivních záchytů v populaci. Při velkém množství nakažených osob v populaci dochází k nekontrolovanému šíření nemoci, Dochází totiž k šíření nemoci mezi velkým množstvím osob a zvyšuje se zátěž na zdravotní systém, což pozorujeme právě v těchto dnech. Na snímku č. 3 je v grafu uveden vysoký počet pozitivních testů, což znamená vysokou virovou nálož v obyvatelstvu.


Proto je v současné situaci opravdu nutné snížit hodnotu reprodukčního čísla pod 1. Jen tak začne klesat tlak na zdravotnický systém a snížíme riziko plošné nákazy mezi lidmi.

Opravdu velkým problémem je vysoký počet nakažených seniorů. Jen za září – říjen evidujeme 182 clusterů (myšleno plošné nákazy) v sociálních zařízeních. A bohužel více než 3 340 diagnostikovaných pacientů v senior ním věku.

 • V datech vidíme velký růst nákazy mezi seniory, nové počty za poslední dny dosahují běžně 2000 denně (65+) anebo 900 - 1000 (75+). Zejména kategorie 75+ může způsobit až skokové navyšování celkového počtu hospitalizací.

Jen za poslední tři dny bylo diagnostikováno 5 769 COVID+ ve věku 65+ a 2 634 COVID+ ve věku 75+.
Všechny tyto data a informace nás minulý týden vedli k zavedení plošných opatření, neboť dosud přijatá opatření nestačila zamezit šíření onemocnění.

Právě na základě vyhodnocení dat a informací jsme museli přistoupit k OMEZENÍ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ, protože je to nejúčinnější opatření proti šíření nákazy COVID-19. K jejich zavedení jsme přistoupili proto, protože všechna ostatní protiepidemická opatření přijímána od srpna do půlky října nestačila snížit vysokou virovou nálož v obyvatelstvu.
Hlavním cílem těchto opatření je ochrana před kritickým přetížením zdravotního systému a zabránění přenosům od nakažených a infekčních osob, které nemají příznaky a nechovají se odpovědně.

Proto žádáme i Vaší cestou redistribuci snímků 16 až 24 a jejich využití k vysvětlení.
 
S pozdravem
plk. Petr Šnajdárek


Zdůvodnění proč se dělají krizová opatření MZ

 

Aktuální informace z 27. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 26. 10. 2020 k přijetí krizových opatření

Usnesení vlády č. 1102 ze dne 26. října o přijetí krizového opatření k omezení volného pohybu s účinností od 28. října 2020
 

Usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. října o přijetí krizového opatření k omezení maloobchodu a služeb s účinností od 28. října 2020

Aktuální informace z 21. 10. 2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU, ZÁKAZ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A SLUŽEB


Výsledky jednání vlády 21. října 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Rozšíření programu COVID – Nájemné Výzva 2
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. zákaz maloobcohdního prodeje a služeb: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. zákaz volnéhho pohybu osob: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Aktuální informace z 20. 10. 2020

Od středy si lidé budou muset nasadit roušky i v automobilech, pokud jedou s někým, kdo není členem společné domácnosti, a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné domácnosti.
Zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče a pobytová sociální zařízení budou mít povinnost vyčlenit lůžkové kapacity pro klienty s covid-19 a ze zákazu provozu školských zařízení budou nově vyňaty i praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů. Nemocnice budou muset do systému koordinace péče ISIN nově nahlásit přijetí pacienta do lůžkové péče s covid-19 do jedné hodiny.
Více v následujících přílohách:
Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 21. 10. 2020 do odvolá


Mimořádné opatření – záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN s účinností od 21. 10. 2020

Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb s účinností od 21. 10. 2020

Aktuální informace ze 14. 10. 2020

Tisková zpráva
Vláda od středy zpřísní preventivní opatření, pošle ochranné pomůcky invalidním důchodcům
12. 10. 2020
Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 12. října 2020. Rozhodla rovněž, že ze státních rezerv uvolní 190 000 respirátorů typu FFP2 a milion roušek pro těžce hendikepované osoby, a schválila také uvolnění až 205 milionů korun na nákup remdesiviru.
čtěte dále
Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 – o přijetí krizového opatření s účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 – omezení hromadných akcí a provozu 

Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 – o přijetí krizového opatření s účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 – omezení škol

Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 – o přijetí krizového opatření s účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 – k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb

Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 – o přijetí krizového opatření – k zajištění péče o děti zaměstnanců IZS

Aktuální informace z 12. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 13. 10. 2020 do odvolání

Aktuální informace z 9. 10. 2020

Tisková zpráva
Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné
8. 10. 2020
Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.
čtěte dále

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 – přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 – omezení hromadných akcí a provozu

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 – přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 – omezení škol

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 – přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 – omezení poskytovatelů zdravotnich a sociálních služeb

 

Aktuální informace z 1. 10. 2020

Vláda České republiky od 5. října 2020 vyhlásila NOUZOVÝ STAV
   

Aktuální informace z 21. 9. 2020

Krajská hygienická stanice Zlín – nařízení mimořádného opatření KHS ZK č. 7/2020 – roušky i při venkovních akcích nad 100 osob.

Aktuální informace ze 17. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb + výjimky

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření – nošení ochrany dýchacích cest – ve vnitřních prostorech a v prostředcích dopravy + výjimky

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření – zákaz nebo omezení hromadných akcí nad 1000 osob – ve venkovních prostorech a nad 500 osob – ve vnitřních prostorech + výjimky od 18. 9. 2020


Z webu Ministerstva zdravotnictví

Nařizuje se od 1. září

POVOLÍ SE

pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace
25. května 2020

co_se_povoluje_2505

 • restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2;

 • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;

 • taxislužby (dosud nepovolené);

 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.);

 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);

 • hrady a zámky (vnitřní prostory);

 • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);

 • sauny a wellness centra;

 • možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;

 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;

 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;

 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

tabory_2505
Pravidla pro letní dětskou rekreaci

specifikace_pokyny_2505
Podmínky pro uvolňování opatření od 25. 5. 2020

kde_musim_mit_rousku_2505

(pdf ke stažení)

(pdf ke stažení)

na_koupaliste_bezpecne_2505

(pdf ke stažení)

Aktuální informace z 4. 5. 2020

Usnesení vlády z 30. 4. 2020 - uvolnění některých opatření s účinností od pondělí 11. 5. 2020.

Usnesení vlády z 30. 4. 2020 - prodloužení nouzového stavu do 17. 5. a další související opatření

Aktuální informace z 24. 4. 2020

Usnesení vlády z 23. 4. 2020 - zrušeno usnesením vlády ze 30. 4. 2020.

Informace z webu Ministerstva zdravotnictví:

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram rozvolňování byl na našem webu aktualizován a je platný k 23. 4.

V pondělí začíná druhá vlna uvolňování, otevřou se některé obchody, autoškoly i knihovny
V rámci plánované druhé vlny se od pondělí 27. dubna otevřou obchody do 2 500 m2, autoškoly, posilovny a fitness bez zázemí, bohoslužby do 15 osob, knihovny a venkovní prostory zoologické, botanické a dendrologické zahrady. Celý článek
Vláda urychlila scénář uvolňování mimořádných opatření, od pondělí mohou otevřít větší provozovny
Od pondělí 27. dubna se na návrh Ministerstva vnitra mj. změnila pravidla pro překračování státních hranic. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že při návratu do ČR buď předloží potvrzení o negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény. Celý článek
Velikonoce se zatím na vývoji nemocnění covid-19 neprojevily, epidemiologická situace je pozitivní
Z dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se Velikonoce zatím negativně nepodepsaly na vývoji onemocnění covid-19 v České republice. Nelze vyloučit pozdní efekt v následujícím období, nicméně je spíše nepravděpodobný. Celý článek
V České republice začíná unikátní studie kolektivní imunity vůči covid-19
Ministerstvo zdravotnictví spouští studii, která má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění covid-19. Testováno bude zhruba 27 tisíc lidí z různých, pečlivě vybraných skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách, odběry začnou 23. dubna. Celý článek

Aktuální informace ze 14. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví – obnovení úředních hodin správních orgánů za dodržování pravidel provozu v nouzovém stavu, s účinností od 20. 4. 2020

Aktuální informace ze 7. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví prodloužení zákazu maloobchodního prodeje

Ministerstvo zdravotníctví - ukončení mimořádného opatření - ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) 

Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření – opětovné prodloužení zákazu volného pohybu s výjimkami
Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Aktuální informace ze 6. 4. 2020

Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření s platností od 14. dubna 2020

 

Manuál pro občany: Práva a povinnosti v době nouzového stavu

Aktuální informace z 31. 3. 2020 - změna 7. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví prodloužení omezení pohybu osob do 11. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Děti do 2 let a samotní řidiči v autě nemusí nosit pokrývku úst a nosu mimo bydliště
Vláda vzala na vědomí několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Podpořila výjimku pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a prodloužení krizových opatření. Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 31. března 2020 mimořádné opatření, kterým se stanovují výjimky z dosud platného krizové opatření schváleného vládou. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu.

 Ministerstvo zdravotnictví prodloužení zákazu maloobchodního prodeje do 11. 4. 2020 - aktualizováno 7. 4. 2020

 Ministerstvo zdravotnictvíprodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO do 11. 4. 2020

Aktuální informace ze 30. 3. 2020

Ministerstvo vnitra - Vyjádření odboru bezpečnostní politiky k žádosti o stanovisko - chataření a chalupaření v nouzovém stavu 

Aktuální informace z 25. 3. 2020

Nařízení vlády o dočasném přerušení procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2

Rozhodnutí hejtmana ZK o regulaci dopravy

Aktuální informace z 24. 3. 2020 - změna 31. 3. 2020 

Ministerstvo zdravotnictví - volný pohyb osob na území ČR - omezení pokračuje do 11. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví - nové vyčlenění prodejní doby pro seniory v obchodech nad 500 m2


Ministerstvo zdravotnictví - omezení maloobchodního prodeje.

Aktuální informace ze 23. 3. 2020

Oznámení hejtmana ZK o zajištění lékařské pohotovostní služby

Aktuální informace ze 20. 3. 2020

Kampaň na osvětu seniorů - COVID 19

                                                                            

Aktuální informace z 19. 3. 2020

ZMĚNĚNO 24. 3. 2020 - Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi  7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Ruší se opatření z 18. 3. 2020

Aktuální informace z 18. 3. 2020

Vláda vydala nové nařízení. - ZMĚNĚNO 24. 3. 2020 
Senioři nad 65 let musí chodit na nákupy potravin, léků a drogerie pouze mezi 10.00 - 12.00 hodinou.
V jiném čase chodit do obchodů není přípustné. Dále se nařizuje, aby lidé pod 65 let, naopak, v tuto dobu nenakupovali.
Pohybovat se na veřejnosti, v obchodech a na úřadech je možné jen s rouškou (platí pro všechny).

Opatření platí od čtvrtka 19.03.2020.

Nařízení hejtmana o zákazu vstupu na veřejná místa bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Aktuální informace ze 17. 3. 2020

Usnesení vlády o přijetí KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

Aktuální informace z 16. 3. 2020

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
Česká republika s platností od 16. 3. do 24. 3. do 6:00 hodin v KARANTÉNĚ

Aktuálni informace ze 14. 3. 2020

Vláda posiluje preventivní opatření v souvislosti s koronavirem, uzavírá obchody a restaurace veřejnosti na dobu deseti dnů
Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a některých dalších.

Aktuální informace ze 13. 3. 2020

Vláda České republiky vyhlásila NOUZOVÝ STAV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - podrobné informace k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU
 

Aktuální informace z 12. 3. 2020

Nouzový stav
Vláda vyhlašuje kvůli koronaviru nouzový stav od 12. 3. 2020 od 14:00 hodin po dobu 30 dnů.

Aktuální informace z 10. 3. 2020

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Ministerstvo zdravotnictví vydává nařízení:
zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Na webu KHS ZK je vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

          

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

 

 Česko kvůli koronaviru zakazuje akce nad 100 lidí a zavírá školy.

Aktuální informace z 9. 3. 2020

Informační telefonní linka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
o výskytu COVID-19

 
Vícejazyčný leták: Informace pro občany o koronaviru/Information for citizens about coronavirus

 
Ministerstvo zdravotnictví vydává nařízení osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky.

 
Ministerstvo zdravotnictví: MASKY
Všem osobám se zakazuje s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření prodávat všechny osobní ochranné prostředky: výjimku tvoří pouze osoby pověřené viz. příloha

Aktuální informace z 8. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo pořadatelům hlásit akce s účastí nad 5000 osob.


Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie.