Zaměstnání


Daňová přiznání

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
Placení záloh na daň z příjmů fyzickými osobami 
Vznik povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Kvalifikace - Hornictví a výbušniny

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - závodní 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - důlní měřič 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - geomechanik 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - závodní lomu 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - závodní dolu 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - odborný znalec 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - vedoucí větrání 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - báňský projektant 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hlavní důlní měřič 
Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - střelmistr 
Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - pyrotechnik 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - bezpečnostní technik 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hodnotitel rizik ukládání odpadů 
Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - technický vedoucí odstřelů 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - projektant instalací strojního zařízení 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - projektant instalací elektrických zařízení 
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl

Kvalifikace - Potraviny

Žádost o zkoušku ze znalosti hub a vydání osvědčení

Kvalifikace - Požární ochrana

Získání osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby 
Získání osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany

Kvalifikace - Příroda a zemědělství

Získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (balneotechnik)

Kvalifikace - Rekvalifikace

Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání

Kvalifikace - Udělení autorizace a uznání kvalifikace

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací 
Vydání osvědčení o získání profesní kvalifikace 
Udělení autorizace fyzickým, fyzickým podnikajícím a právnickým osobám

Kvalifikace - Zdravotnické kvalifikace

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vykonání aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v České republice 
Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice 
Podmínky uznávání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali specializovanou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice 
Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice dle § 28 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče pro státní příslušníky mimo členské státy Evropské unie a pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů v České republice v jiném jazyce než českém

Kvalifikace - Zeměměřictví

Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Onemocnění

Příspěvek na péči 
Nemocenské - dočasná pracovní neschopnost zaměstnance; nařízení karantény 
Ošetřovné (ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě ve věku do 10 let) 
Osoby zdravotně znevýhodněné a žádost o uznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné

Podpora zaměstnanosti

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 
Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Podání podnětu

Podání podnětu ke kontrole orgány inspekce práce

Těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

V zahraničí

Získání osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany

Ztráta zaměstnání

Ztráta zaměstnání 
Podpora v nezaměstnanosti 
Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání