Vzdělání, věda a výzkum


Akreditace

Žádost o akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů 
Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků
 

Legalizace dokladů

Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí

Mateřské školy

Zařazení dětí do mateřské školy 
Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání hrazené v mateřské škole 
Snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání hrazené v mateřské škole

Speciální vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Střední a vyšší školy

Uznání předchozího vzdělání 
Stížnost na školu nebo školské zařízení 
Přijetí ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 
Žádost žáka (studenta) ke změně oboru vzdělání a přestupu na jinou školu 
Přerušení vzdělávání (střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy) 
Žádost žáka o opakování ročníku na střední škole nebo konzervatoři po splnění povinné školní docházky 
Odvolání proti podmíněnému vyloučení ze školy nebo školského zařízení nebo vyloučení ze školy nebo školského zařízení 
Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení, vydaných základními, středními nebo vyššími odbornými školami 
Posouzení postavení studia na střední škole v cizině a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění

Udělení autorizace a uznání kvalifikace

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací 
Vydání osvědčení o získání profesní kvalifikace 
Udělení autorizace fyzickým, fyzickým podnikajícím a právnickým osobám

Volný čas

Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti

Vysoké školy

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice 
Možnosti získání vysokoškolského vzdělání na vysokých školách v České republice 
Posouzení postavení studia na zahraniční vysoké škole pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění 
Uznání dokladů o vysokoškolském vzdělání, vědeckých hodnostech a o studiu na vysokých školách, vydaných v České republice 
Studium na Univerzitě obrany nebo na Vojenském oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze - Zájem o služební poměr vojáka z povolání

Věda a výzkum

Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje v programu Ministerstva zemědělství

Základní umělecké školy

Ukončení studia v základní umělecké škole 
Přijetí ke studiu v základní umělecké škole 
Sleva z výše úplaty na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v základní umělecké škole

Základní školy

Odklad povinné školní docházky 
Zařazení dětí do základní školy 
Stížnost na školu nebo školské zařízení 
Dodatečný odklad povinné školní docházky 
Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 
Pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky 
Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení, vydaných základními, středními nebo vyššími odbornými školami