Příroda a zemědělství


Chráněná území

Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích

Hygienický dozor

Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob 
Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace)

Les, dřeviny

Umístění stavby na lesním pozemku 
Kácení dřevin ohrožujících život a majetek 
Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích 
Meliorace a hrazení bystřin v lesích - § 35 lesního zákona 
Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - § 24 lesního zákona 
Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy

Myslivost

Uznání honiteb 
Vydání loveckého lístku 
Náhrada škody způsobené zvěří 
Povolení chovu zvěře v zajetí a její případné vypuštění do honitby 
Rozhodnutí o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře

Rostlinolékařská péče

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu

Rybářství

Vydávání rybářských lístků 
Návrh na ustanovení rybářské stráže 
Udělování výjimek ze zákazů při lovu ryb v rybářských revírech a v rybníkářství 
Vyhlašování (rušení a změny) rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů a povolení výkonu rybářského práva

Vodní hospodářství

Problematika určení správy drobných vodních toků 
Podnět k provedení přezkumného řízení pravomocného správního rozhodnutí krajského úřadu nebo Magistrátu hl.m. Prahy

Zájmové činnosti

Povolení použití loveckých dravců v sokolnictví 
Cestování se psy, kočkami a fretkami v rámci Evropské unie 
Povolení chovu zvěře v zajetí a její případné vypuštění do honitby

Životní prostředí - Ekologická likvidace vozidla

Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků)

Životní prostředí - Přístup k informacím

Poskytování informací o stavu životního prostředí