Občan a stát


Archivy a statistiky

Žádost o statistické informace 
Využívání archivních informací 
Vyplňování a zasílání statistických informací respondenty Českého statistického úřadu 
Jak žádat o statistické informace dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Cestovní doklady

Vydání cestovního dokladu

Elektronický podpis

Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci

Evidence obyvatel / Registr obyvatel

Hlášení trvalého pobytu 
Ukončení trvalého pobytu 
Zprostředkování kontaktu 
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
Výdej výpisu údajů z registru obyvatel 
Poskytnutí údajů z registru obyvatel třetí osobě 
Výdej výpisu o využití údajů z registru obyvatel 
Změna údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel 
Výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel 
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě prostřednictvím CzechPOINT@home 
Odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z registru obyvatel třetí osobě 
Vydání výpisu údajů z Registru obyvatel prostřednictvím CzechPOINT@home 
Žádost o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě prostřednictvím CzechPOINT@home 
Vydání výpisu o využití údajů z Registru obyvatel prostřednictvím CzechPOINT@home 
Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel prostřednictvím CzechPOINT@home 
Zavedení (změna, zrušení) adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu

Exekuce

Podání podnětu na postup soudního exekutora 
Postup při daňové exekuci podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád") 
Doručení exekučního příkazu podle § 178 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád")

Lustrace

Vystavení opisu lustračního osvědčení 
Vystavení lustračního osvědčení jednotlivci 
Vystavení lustračního osvědčení na žádost organizace

Matriky

Ženská příjmení 
Změna jména a příjmení 
Příjmení po rozvodu manželství 
Prohlášení o volbě druhého jména 
Uzavření registrovaného partnerství 
Nahlížení do matričních knih a sbírek listin 
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací nebo úmrtní list, doklad o partnerství 
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) 
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině - zvláštní matrika v Brně

Mimosoudní proces

Mimosoudní řešení sporu, mimosoudní vyrovnání

Občanské aktivity

Petice 
Zrušení spolku 
Založení spolku 
Shromažďování občanů 
Konání veřejných sbírek 
Jak se koná místní referendum 
Jak vyhlásit místní referendum 
Registrace politické strany nebo politického hnutí 
Změny týkající se spolků (bývalých občanských sdružení) související s novým občanským zákoníkem

Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu

Odškodnění

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 
Jednorázová peněžní částka (podle zákona č. 108/2009 Sb.) nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu 
Zhoršení sociální situace v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem, které zakládá právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 
Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu státní moci, došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v řízení trestním, v soudnictví správním, jakož i v těch případech, kdy stát odpovídá za postup notáře či soudního exekutora 
Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ombudsman

Stížnost občana na práci veřejné správy adresovaná veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi)

Přístup k informacím

Výpis z veřejného rejstříku 
Poskytování informací o stavu životního prostředí 
Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob 
Vydání elektronického opisu z evidence přestupků Rejstříku trestů 
Jak žádat o informace z resortu Ministerstva vnitra České republiky 
Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob fyzickým osobám 
Vydání veřejného výpisu údajů z Registru osob prostřednictvím CzechPOINT@home 
Vydání elektronického výpisu z Veřejného rejstříku prostřednictvím CzechPOINT@home 
Vydání elektronického výpisu z Insolvenčního rejstříku prostřednictvím CzechPOINT@home 
Vydání výpisu a opisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob orgánům veřejné moci 
Vydání elektronického výpisu z Živnostenského rejstříku prostřednictvím CzechPOINT@home 
Podání žádosti o zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy 
Vydání elektronického výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů prostřednictvím CzechPOINT@home 
Vydání elektronického výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob prostřednictvím CzechPOINT@home 
Podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti

Rejstřík trestů

Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob 
Vydání elektronického opisu z evidence přestupků Rejstříku trestů 
Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob fyzickým osobám 
Vydání výpisu a opisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob orgánům veřejné moci 
Vydání elektronického výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob prostřednictvím CzechPOINT@home

Rodná čísla

Ověřování rodného čísla 
Přidělení rodného čísla 
Osvědčování rodného čísla 
Potvrzování změny rodného čísla

Seznamy StB

Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalých bezpečnostních složek

Soudy

Rozvod manželství 
Podání žádosti o milost 
Podání trestního oznámení 
Výživné (vyživovací povinnost) 
Podání podnětu na postup soudního exekutora 
Přidělení advokáta ex offo v trestním řízení 
Ustanovení zástupce v občanském soudním řízení 
Podání podnětu ke stížnosti pro porušení zákona 
Právní pomoc - ustanovení zástupce v civilním řízení 
Podání stížnosti na průtahy v řízení nebo nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem 
Převzetí českých občanů vykonávajících nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině k výkonu tohoto trestu do České republiky 
Zhoršení sociální situace v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem, které zakládá právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 
Podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva na porušení lidských práv a základních svobod zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech a jejími protokoly 
Podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti 
Žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU podle zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů 
Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu státní moci, došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v řízení trestním, v soudnictví správním, jakož i v těch případech, kdy stát odpovídá za postup notáře či soudního exekutora

Státní majetek

Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 

Státní občanství

Udělení státního občanství České republiky 
Pozbytí státního občanství České republiky 
Nabytí státního občanství České republiky nalezením 
Nabytí státního občanství České republiky osvojením 
Nabytí státního občanství České republiky narozením 
Nabytí státního občanství České republiky určením otcovství 
Nabytí státního občanství České republiky v souvislosti se svěřením do náhradní péče 
Vydání osvědčení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky 
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky 
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky 
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 36 zákona o státním občanství České republiky 
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 33 zákona o státním občanství České republiky 
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky 
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství České republiky 
Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky podle § 28 zákona o státním občanství České republiky

Trestní oznámení

Podání trestního oznámení

Udělení milosti

Podání žádosti o milost

Veřejné rejstříky

Výpis z veřejného rejstříku 
Podání do veřejného rejstříku 
Vydání elektronického výpisu z Veřejného rejstříku prostřednictvím CzechPOINT@home

Vypravení pohřbu

Úmrtí osoby nebo nález lidských pozůstatků a vypravení pohřbu

Výkon trestu v cizině

Převzetí českých občanů vykonávajících nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině k výkonu tohoto trestu do České republiky

Zveřejnění informací

Podání žádosti o zveřejnění informací fyzických a právnických osob na Portálu veřejné správy

Řidičské průkazy

Vydání mezinárodního řidičského průkazu 
Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění 
Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě) 
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu 
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu