Kultura


Církve

→ Návrh na evidenci evidované právnické osoby 
→ Vydávání výpisů a potvrzení z registrace a evidence 
→ Návrh na registraci církve a náboženské společnosti 
→ Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv 
→ Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností 
→ Nahlížení do rejstříků registrovaných církví a náboženských společností, evidovaných právnických osob, svazů církví a náboženských společností

Dotace

→ Podání žádosti o grant u odboru umění a knihoven 
→ Žádost o poskytnutí dotace v oblasti kinematografie a médií 
→ Žádost o poskytnutí prostředků ze Státního fondu kultury České republiky 
→ Získání dotace ze státního rozpočtu na ochranu movitého kulturního dědictví 
→ Žádost o poskytnutí dotace v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Kulturní sbírky, památky a předměty

→ Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku 
→ Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku 
→ Žádost o povolení k vývozu kulturní památky do zahraničí 
→ Zápis sbírky muzejní povahy do centrální evidence sbírek 
→ Žádost o vydání povolení k restaurování kulturních památek 
→ Získání dotace ze státního rozpočtu na ochranu movitého kulturního dědictví 
→ Přemístění stavby, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou 
→ Přemístění movité věci, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou 
→ Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona 
→ Poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu Ministerstva kultury 
→ Obnova nemovité národní kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona 
→ Obnova movité nebo nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona 
→ Obnova movité nebo nemovité národní kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona 
→ Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky nebo národní kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady 
→ Vývoz předmětů kulturní hodnoty z území České republiky, prodej předmětů kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo prodej předmětů kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy

Televize a rozhlas

→ Žádost o poskytnutí informace 
→ Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě 
→ Podání podnětu (stížnosti, petice) k obsahové stránce pořadu nebo programu 
→ Zájem o provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
→ Zájem o provozování převzatého televizního nebo rozhlasového vysílání - tj. příjem a současné úplné a nezměněné šíření původních rozhlasových a televizních programů 
→ Zájem o provozování televizního nebo rozhlasového vysílání s původním programem prostřednictvím družic, kabelových systémů nebo zvláštních přenosových systémů, a zemského digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů (DVB-T)

Tisk

→ Evidence periodického tisku