Bydlení


Hasiči

→ Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha" 
→ Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí 
→ Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)

Katastr nemovitostí

→ Poskytování údajů z katastru nemovitostí 

→ Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí 

→ Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 
→ Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Poštovní služby

→ Zásilky do zahraničí 
→ Změna výplaty důchodu 
→ Reklamace nesplnění poštovní smlouvy 
→ Žádost o spojovací číslo plátce SIPO 
→ Dodání poštovních zásilek fyzickým osobám 
→ Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p. 
→ Balení poštovních zásilek a jejich následné podání 
→ Vydání průkazu příjemce pro fyzické osoby nebo právnické osoby 
→ Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek 
→ Nesrovnalosti při poskytování základních a ostatních poštovních služeb

Příspěvky a doplatky

→ Doplatek na bydlení 
→ Příspěvek na bydlení

Služby a sítě elektronických komunikací

→ Využívání rádiových kmitočtů - základní informace 
→ Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě 
→ Rušení nebo chybovost signálu zařízení využívajícího rádiové kmitočty 
→ Využívání rádiových kmitočtů při výkonu komunikačních činností podle všeobecného oprávnění 
→ Žádost o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí) individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
→ Reklamace na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo na vyúčtování ceny za poskytnutou službu 
→ Podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Českému telekomunikačnímu úřadu 
→ Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby

Stavba

→ Umístění stavby na lesním pozemku 
→ Občan a pořizování územních a regulačních plánů 
→ Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) 
→ Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) 
→ Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi 
→ Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť 
→ Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí 
→ Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení 
→ Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku