Přehled úředních úkonů e-mail hlavní stránka zpět


Na obecním úřadě Halenkovice je možné vyřídit následující doklady a žádosti:

Matrika

Žádost potřebné doklady
Uzavření sňatku občané ČR, pokud se jedná o sňatek s cizincem - potřebné doklady upřesní matrikářka obce (vydání oddacího listu - OL) RL, platný OP (příp. pas), u rozvedených - rozsudek soudu s nabytím právní moci, úmrtní list zemřelého manžela
Uzavření manželství mimo úředně stanovenou místnost Žádost snoubenců, poplatek není stanoven
Úmrtí v k.ú. Halenkovice (vydání úmrtního listu - ÚL) OP, RL, OL, kartička pojišťovny, vojenská knížka, rozsudek soudu o rozvodu
Narození v k.ú. Halenkovice (vydání rodného listu - RL) RL, OL rodičů, OP, příp. doklad o určení otcovství
Určení otcovství k nenarozenému i narozenému dítěti RL, platné OP obou rodičů, rozsudek soudu o rozvodu matky s nabytím právní moci + dohoda o příjmení dítěte
Změna jména a příjmení RL, OL, platný OP, poplatek 1000,- Kč. Podrobnější informace získáte na matričním úřadě.
Změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného nebo na dřívější příjmení RL, OL, platný OP, poplatek 100,- Kč.
Vysvědčení o právní způsobilosti
  • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
  • rodný list
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka),
  • úmrtní list zemřelého manžela,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
  • Poplatek 500,- Kč
Nahlédnutí do matriční knihy Platný OP, poplatek 20,- Kč za každou matriční událost
Legalizace - ověření podpisu Platný OP nebo pas, poplatek 30,- Kč
Vidimace - ověření kopií, opisů dokumentů Platný OP nebo pas, poplatek 30,- Kč
Duplikát (kopie) RL, OL, ÚL - skutečností nastalých v k.ú. Halenkovice a zapsaných v místních matrikách Platný OP, doklad o příbuzenském poměru (RL, OL), 100,- Kč, žádost může podat i osoba v blízkém příbuzenském vztahu


Další agendy lze vyřizovat v rámci služby Czech POINT, jehož je Obecní úřad Halenkovice kontaktním místem. Informace o agendách vyřizovaných v rámci služby Czech POINT ...zde.

Evidence obyvatel

Žádost potřebné doklady
Přihlášení k trvalému pobytu v obci Platný OP, 50,- Kč, doklad o vlastnictví nemovitosti, nájemní smlouva - souhlas majitele nemovitosti (osobní nebo úředně ověřený)
Změna TP v obci Platný OP, 50,- Kč, doklad o vlastnictví nemovitosti, nájemní smlouva - souhlas majitele nemovitosti (osobní nebo úředně ověřený)
Úřední zrušení TP Platný OP, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad o zrušení vlastnického a užívacího práva pro osobu jíž se žádost o zrušení TP týká. Bližší informace poskytne kancelář OÚ.

Výše správních poplatků je stanovena na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Stavební činnost

Žádost potřebné doklady
Přidělení čísla popisného RD určené k trvalému bydlení, kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, výpis z KN o vlastnictví pozemku
Přidělení čísla evidenčního Domy a chaty určené k individuální rekreaci, kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, výpis z KN o vlastnictví pozemku

Přehled zkratek

RL
OP
ÚL
OL
TP
KN
RD
Rodný list
Občanský průkaz
Úmrtní list
Oddací list
Trvalý pobyt
Katastr nemovitostí
Rodinný dům