Velkoplošná jarní deratizace v naší obci

V následujících týdnech bude prováděna v naší obci velkoplošná deratizace. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky na obecní úřad, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.

Dny, ve kterých proběhne deratizace: 

úterý 28. března
úterý 4. dubna
úterý 11. dubnaKontakt pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a
1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224 919 293 a 224 915 402