Pozvánka na XII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

Koná se ve čtvrtek 28. května 2020 v 18:00 hodin v budově OÚ.  Program: 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola plnění usnesení
 4. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
 5. Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
 6. Projednání žádostí o dotaci z rozpočtu Obce Halenkovice, projekt dešťovka a studna (k RD č. p. 716 a 252)
 7. Záměr prodeje obecního pozemku parcela č. 1739/11 o výměře 500 m2
 8. Záměr prodeje části obecních pozemků parcela č. 384/2, 3604/1 a 285/4 v k. ú. Halenkovice - narovnání vlastnických vztahů u RD č. p. 593
 9. Záměr prodeje části obecního pozemku parcela č. 3606/1 v k. ú. Halenkovice – narovnání vlastnických vztahů u RD č. p. 242
 10. Projednání prodeje části obecních pozemků a nákupu pozemku, popř. směny pod MK dle návrhu GP č. 1736-033/2020 v k. ú. Halenkovice – narovnání vlastnických vztahů u RD č. p. 681
 11. Projednání prodeje části obecního pozemku dle návrhu GP č. 1716-2576/2019 v k. ú. Halenkovice – narovnání vlastnických vztahů u RD č. p. 667
 12. Záměr prodeje části obecních pozemků a nákupu pozemku, popř. směny pod MK dle návrhu GP č. doplním v pondělí v k. ú. Halenkovice – narovnání vlastnických vztahů u RD č. p. 151
 13. Záměr nákupu, popř. směny či přijetí daru pozemku, pod MK dle návrhu GP č. doplním v pondělí v k.ú. Halenkovice – před domem č. p. 153
 14. Záměr prodeje části obecních pozemků a nákupu pozemku, popř. směny pod MK dle návrhu GP č. doplním v pondělí v k.ú. Halenkovice – narovnání vlastnických vztahů u RD č. p. 152
 15. Projednání záměru na směnu pozemků v části obce Dolina, podél komunikace III. tř. – uložení inženýrských sítí
 16. Projednání návrhu od p. Mgr. Ing. Ondřeje Rudolfa na směnu pozemků
 17. Projednání návrhu na odkoupení, popř. dar pozemku par. č. 1181/7
 18. Projednání koncepce uložení a vedení inženýrských sítí v ZTV (zóna technické vybavenosti) Záhumení
 19. Projednání předložených veřejnoprávních smluv pro spolky a zařízení se sociálními službami
 20. Projednání předloženého záměru MX Parku (motokrosová dráha)
 21. Projednání návrhu prodloužení smlouvy partnerství MAS SCHP (Místní akční skupina severní Chřiby a Pomoraví)
 22. Projednání návrhu změny rozpočtu obce Halenkovice – dopady COVID 19
 23. Projednání návrhu zastupitele Ing. Lukáše Juřeny
 24. Diskuse
 25. Schválení usnesení
 26. Závěr