Pozvánka na IX. zasedání ZO Halenkovice

Koná se ve středu 16. října 2019 v 18:00 hodin v budově OÚ.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Volba návrhové komise
4. Předání ocenění za práci s dětmi
5. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
6. Zpráva o plnění rozpočtu obce za rok 2019
7. Schválení „Strategického rozvojového plánu obce Halenkovice na období 2020 – 2025“
8. Projednání žádosti o přidělení dotace z rozpočtu Obce Halenkovice „StudnaHalenkovice 2018“
9. Projednání žádosti o vyplacení dotace z rozpočtu Obce Halenkovice „StudnaHalenkovice 2018“
10. Projednání záměru prodeje stavebního pozemku v majetku Obce Halenkovice par. č. 3606/28, 3606/29 a části pozemku par. č. 3606/5 veřejného prostranství cca 31 m2 .
11. Projednání prodeje pozemků v majetku Obce Halenkovice dle GP č. 1684- 58/2019 a to 384/6 a 3602/5 (narovnání vlastnických vztahů)
12. Projednání prodeje pozemků v majetku Obce Halenkovice par. č. 823/32, 823/34, 823/59, 823/58, 823/62, st. 927/3, st. 922/2 a st. 920/6 (narovnání vlastnických vztahů)
13. Projednání výběrového řízení na dodavatele – Zpevněná plocha před hasičárnou
14. Projednání návrhu rozšíření sociálního fondu zaměstnanců Obce Halenkovice
15. Projednání návrhu přijetí pozemků pod komunikacemi do vlastnictví Obce Halenkovice a to par. č. 896/92, 896/93, 3539/4, 3557/34, 3557/35, 3557/36, 3557/37, 3557/38, 3547/22 a 3547/28 o celkové výměře 3400 m2 bezúplatně od Zlínské kraje
16. Projednání návrhu záměru bezúplatného převodu pozemků v majetku Obce Halenkovice pod komunikacemi III. třídy par. č. 233/11 a 3605/5 o výměře 149 m2 pro Zlínský kraj
17. Projednání smlouvy s ŘSZK o spolufinancování na akci „Chodníky Pláňavy – Dolní konec“
18. Projednání záměru prodeje pozemku par. č. 697/2 v majetku Obce Halenkovice dle zákresu (narovnání vlastnických vztahů)
19. Projednání stanoviska obce k udělení souhlasu k uložení inženýrských sítí k pozemkům které nejsou určeny dle ÚP k výstavbě rodinných a rekreačních objektů
20. Diskuse
21. Schválení usnesení
22. Závěr

Jaromír Blažek
starosta