P O Z V Á N K A na II. zasedání zastupitelstva obce Halenkovice

Zveme vás na II. zasedání ZO, které se koná čtvrtek 20. prosince 2018 v 18:00 hodin v budově OÚ.

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
5. Návrh rozpočtového opatření 4/ZO/2018
6. Návrh Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Halenkovice
7. Projednání návrhu rozpočtu Obce Halenkovice pro rok 2019, včetně střednědobého výhledu na roky 2021, 2022
8. Projednání smlouvy o přidělení dotace z rozpočtu obce v rámci podpory „Studna“
9. Projednání návrhu Plánu obnovy kanalizace v obci Halenkovice
10. Projednání stanoviska pořizovatele k návrhu na pořízení změny Územního plánu Halenkovice par. č. 2221 v k.ú. Halenkovice
11. Prodej pozemku par. č. 2657/10 o výměře 183 m2 v k.ú. Halenkovice za cenu 82 350 Kč bez DPH p. Pavlovi Juřenovi
12. Nákup pozemku par. č. 3785/22 o výměře 2732 m2 v k.ú. Halenkovice za cenu 48 000 Kč 13.Prodej pozemku par. č. 3547/30 o výměře 192 m2 v k.ú. Halenkovice za cenu 6 655 Kč včetně DPH p. Ladislavu Almáši a p. Miroslavě Almáši Rajtarové
14. Projednání návrhu uzavření dohod o provedení práce s p. PaedDr. Marii Kašíkovou, p. Ing. arch. Zuzanou Šaláškovou a p. Eliškou Černochovou na rok 2018
15. Diskuze
16. Schválení usnesení
17. Závěr

Jaromír Blažek
starosta