MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamuje

Oznámení o určení mírnějšího hygienického limitu vybraných ukazatelů pitné vody. Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamuje svým odběratelům, že pro úpravnu vody Tlumačov, sloužící k zásobování pitnou vodou i obec Halenkovice obdržela od KHS Zlínského kraje rozhodnutí o udělení výjimky na základě § 3a, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a to na dočasné určení mírnějších hygienických limitů metabolitů pesticidních látek, jmenovitě Acetochlor ESA a Acetochlor OA, a s tím také související úpravu limitu pro celkové pesticidní látky v pitné vodě z úpravny vody Tlumačov na skupinovém vodovodu SV Zlín.
Výjimka platí do 1. 3. 2019. Během této doby bude ze strany MOVO zintenzivněn monitoring ochranného pásma, se zaměřením na způsob zemědělského hospodaření. Po dobu trvání výjimky, budou tyto parametry sledovány se 14 denní frekvencí.