Konkursní řízení

Rada obce Halenkovice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Halenkovice.

Požadavky:

  • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele škol a školských zařízení podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. v platném znění,
  • znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
  • organizační a řídící schopnosti.

K písemné přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

  • doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu)
  • doklad o průběhu zaměstnání, z kterého vyplývá délka pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
  • strukturovaný profesní životopis
  • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4)
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky škol a školských zařízení (ne starší 2 měsíců)
  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2018.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Přihlášku si můžete vyzvednout na OÚ Halenkovice, nebo na adrese → www.halenkovice.cz.

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty zašlete nejpozději do 30. 4. 2018 do 12:00 hod. na adresu: Obec Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice, nebo osobně starostovi obce Jaromíru Blažkovi.

Obálku označte heslem: „KONKURS - NEOTVÍRAT“ - „Základní škola a Mateřská škola Halenkovice“

Další informace podá osobně nebo telefonicky starosta obce Halenkovice Jaromír Blažek – tel.: 724 179 299.