DŮLEŽITÉ INFORMACE ZŠ a MŠ

Informace o hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020
 

Aktualizace 17. 6. 2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče!

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá nestandardním způsobem. S účinností od 27. dubna 2020 vydalo MŠMT vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

 • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Zameškané hodiny

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy


Aktualizace 3. 6. 2020

Informace pro rodiče žáků 6. – 8. ročníku

Vážení rodiče!
V souladu s pokynem MŠMT ČR je od pondělí 8. 6. 2020 umožněna docházka do školy pro žáky 6. – 8. ročníku. Docházka je dobrovolná a závisí na rozhodnutí rodičů. Pokud však rodiče žáka k docházce přihlásí, je třeba případnou nepřítomnost žáka omlouvat na základě pravidel Školního řádu.  Žáci 6. ročníku se budou vzdělávat ve dvou skupinách vždy v pondělí a ve středu v době 7:45 – 12:05 hodin. Žáci 7. a 8. ročníku se budou vzdělávat vždy v úterý a ve čtvrtek v době 7:45 – 12:05 hodin. Poté mají žáci možnost stravování ve školní jídelně. Pokud se budou žáci chtít stravovat, je třeba je přihlásit u vedoucí školní jídelny už v pátek 5. června. Přesný rozvrh hodin dostanou všichni žáci e-mailem od svých třídních učitelů.
Je třeba dodržet následující principy:
CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY
 • Při cestě do školy a ze školy je nutné zakrytí úst i nosu ochrannými prostředky.
 • Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry.
 • Žáky si před školou vyzvedne pedagogický pracovník v 7:45 hodin.
 • Žáci před vstupem do školy předají ped. pracovníkovi Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz. příloha.
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest /zvýšená tělesná teplota, kašel nebo jiné možné příznaky COVID-19/.
 • Do školy je umožněn vstup pouze žákům základní školy.
V BUDOVĚ ŠKOLY
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček, do kterého bude odkládat roušku při vyučování.
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí žák použít dezinfekci na ruce, která bude k dispozici ve třídě.
 • Skupina bude složena maximálně z 15 žáků.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě budou informováni rodiče, kteří si žáka vyzvednou.
VE TŘÍDĚ
 • V každé lavici bude sedět pouze jeden žák.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup mezi lavicemi 2 metry /nejméně 1,5 metru/. Pokud dochází k bližšímu kontaktu /např. při skupinové práci, musí se roušky nosit i ve třídě/.
PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

  Čestné prohlášení

Aktualizace 14. 5. 2020

Informace pro rodiče dětí mateřské školy – obnovení provozu

Vážení rodiče,

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že provoz mateřské školy bude opět obnoven v pondělí 18. 5. 2020. Provozní doba 6.00 – 16.00 hodin zůstává nezměněna.

S tímto datem 18. 5. 2020 bude rovněž obnoven provoz školní jídelny. A to i pro cizí strávníky.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice


Zákonný zástupce bere na vědomí, že podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství z 30. 4. 2020 v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

  Čestné prohlášení

Dítě může do mateřské školy nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví – viz. Čestné prohlášení.

Zákonný zástupce poskytne při předávání dítěte do mateřské školy písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

Příchod do mateřské školy

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále jen doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do mateřské školy povinno mít roušku/ústenku/. Při vstupu do objektu použijí dezinfekci. Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou. Před mateřskou školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tady není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Udržování 2 m odstupu platí i mezi osobami v prostorách  šaten MŠ  (nejvíce 5 rodičů + jejich děti).

V prostorách mateřské školy

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Při přebírání dětí do MŠ bude prováděn ranní filtr – každému dítěti  bude bezkontaktně změřena tělesná teplota. V případě jejího zvýšení nad 37°C a více nebude dítě do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění.

Za příznivého počasí lze pro pobyt venku využívat pouze venkovní prostory MŠ – školní dvůr a zahradu. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a jiné předměty z domova. Bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Při vyzvednutí dítěte z mateřské školy nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení . Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do MŠ přišlo.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 Hygienická specifika

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy MŠ vstoupit!

V případě, že se příznaky onemocnění začnou u dítěte projevovat při pobytu v MŠ, je nutné umístit dítě do samostatné místnosti , kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte a informovat spádovou hygienickou stanici.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

Čištění všech místností bude probíhat nejméně 1x denně, dezinfekce povrchů a zařízení (kliky dveří, spínače světel, didaktické pomůcky a hračky) několikrát denně.

Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě. Před jídlem opět proběhne důkladná hygiena včetně dezinfekce rukou. Děti si samy nenabírají jídlo ani pití, samy si neberou ani příbory.

Rodiče, jejichž dítě již nebude v tomto školním roce MŠ navštěvovat, si mohou věci dětí ze skříněk vyzvednout od poloviny června kdykoliv v provozní době MŠ.

PaedDr. Marie Kašíková ředitelka školy

Marie Mihálová vedoucí učitelka školy

  Čestné prohlášení
 

Aktualizace 13. 5. 2020

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. ročníku

Vážení rodiče!

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od pondělí 25. 5. 2020 umožněna docházka do školy pro žáky 1. až 5. ročníku. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy pro své dítě do 18. 5. 2020.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. Zákonný zástupce má povinnost podepsat Čestné prohlášení (viz. příloha).
Docházka bude probíhat ve dvou blocích. Dopolední blok – výukové aktivity od 7.45 hodin do 12:15 hodin. Po obědě mohou žáci odcházet domů nebo se účastnit odpoledního bloku, který bude nahrazovat školní družinu do 15.00 hodin, ve výjimečných případech do 16.00 hodin. Docházka je dobrovolná a závisí na rozhodnutí rodičů. Pokud však rodiče žáka k docházce přihlásí, je třeba případnou nepřítomnost žáka omlouvat na základě pravidel Školního řádu.

  Čestné prohlášení

Ranní družina nebude pro žáky zajišťována.
Výuka tělesné výchovy
v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Je třeba dodržet následující principy:

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

 • Při cestě do školy a ze školy je nutné zakrytí úst i nosu ochrannými prostředky.
 • Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry.
 • Žáky si před školou vyzvedne pedagogický pracovník v 7.30 hodin.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest /zvýšená tělesná teplota, kašel nebo jiné možné příznaky COVID-19/.

V BUDOVĚ ŠKOLY

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček, do kterého bude odkládat roušku při vyučování.
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí žák použít dezinfekci na ruce, která bude k dispozici ve třídě.
 • Skupina bude složena maximálně z 15 žáků a složení skupiny je neměnné.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě budou informováni rodiče, kteří si žáka vyzvednou.

VE TŘÍDĚ

 • V každé lavici bude sedět pouze jeden žák.
 • Ve třídě bude max. 15 žáků.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup mezi lavicemi 2 metry /nejméně 1,5 metru/. Pokud dochází k bližšímu kontaktu /např. při skupinové práci/, musí se roušky nosit i ve třídě.

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Obědy budou poskytovány.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy, nepřítomnost musí být řádně omluvena zákonným zástupcem žáka.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

  Čestné prohlášení


Aktualizace 7. 5. 2020

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče!

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od pondělí 11. 5. 2020 umožněna docházka do školy pro žáky 9. ročníku. Tato docházka bude probíhat ve formě konzultací a je určena pro deváťáky, kteří se připravují k přijímací zkoušce na střední školy.  Docházka je dobrovolná a závisí na rozhodnutí rodičů. Pokud však rodiče žáka k docházce přihlásí, je třeba případnou nepřítomnost žáka omlouvat na základě pravidel Školního řádu. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy pro své dítě do 7. 5. 2020

Je třeba dodržet následující principy:

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

 • Při cestě do školy a ze školy je nutné zakrytí úst i nosu ochrannými prostředky.
 • Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry.
 • Žáky si před školou vyzvedne pedagogický pracovník v 7.45 hodin.
 • Žáci před vstupem do školy předají ped. pracovníkovi Čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz. příloha: čestné prohlášení
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest /zvýšená tělesná teplota, kašel nebo jiné možné příznaky COVID-19/.

V BUDOVĚ ŠKOLY

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček, do kterého bude odkládat roušku při vyučování.
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí žák použít dezinfekci na ruce, která bude k dispozici ve třídě.
 • Skupina bude složena maximálně z 15 žáků a složení skupiny je neměnné.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě budou informováni rodiče, kteří si žáka vyzvednou.

VE TŘÍDĚ

 • V každé lavici bude sedět pouze jeden žák.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup mezi lavicemi 2 metry /nejméně 1,5 metru/. Pokud dochází k bližšímu kontaktu /např. při skupinové práci, musí se roušky nosit i ve třídě/.

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Obsahem vzdělávání bude pro žáky 9. ročníku učivo z předmětů přijímací zkoušky – český jazyk a matematika.
 • Konzultační dny budou vždy v pondělí a ve čtvrtek v době 8.00 – 11.30 hodin.
 • Obědy nebudou poskytovány.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Aktualizace 6. 5. 2020

Informace pro rodiče dětí MŠ

Informace k obnovení provozu v MŠ

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se pomalu chystá k znovuotevření. V současné době zjišťujeme zájem rodičů o mateřskou školu.

Provoz bude vycházet z metodického pokynu MŠMT, který bude respektovat veškerá epidemiologická hlediska vycházející ze stanoviska ministerstva zdravotnictví (zvýšené požadavky na osobní hygienu, osobní kontakt, stravování). Pokyny, které bude nutné dodržet při obnovené docházce dětí, zveřejníme co nejdříve na stránkách mateřské školy.

Děkujeme za pochopení.   
Marie Mihalová

Aktualizace 7. 4. 2020
Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že na základě opatření MŠMT ČR ze dne 3. 4. 2020 zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhne v době 2. 5. – 16. 5. 2020 elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí. Bližší informace naleznete v přílohách.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice
                     
Žádost o přijetí dítěte  


Zápis do MŠ  


Čestné prohlášení

Aktualizace 19. 3. 2020

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ Halenkovice pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 7. 4. 2020 v době 14.00 – 16.00 hodin. Na základě opatření MŠMT ČR ze dne 18. 3. 2020 zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí. 

Podrobnější údaje k organizaci zápisu:

Aktualizace 17. 3. 2020

Žádost o ošetřovné

Potvrzení ošetřovného bude pro zájemce vydáváno v kanceláři nové školy

ve dnech 17. – 20. 3. 2020 v době 8.00 – 12.00 hodin.
Mimo uvedený čas po domluvě s ředitelkou školy na telefonu 776155710 nebo mailem zshal@centrum.cz

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Aktualizace 16. 3. 2020

Uzavření mateřské školy a školní jídelny

Základní a mateřská škola Halenkovice oznamuje, že z důvodu zamezení šíření nemoci COVID - 19 a ochrany dětí bude od 17.03.2020 uzavřena mateřská škola až do odvolání. Dle nařízením vlády končí i provoz jídelny (až do odvolání) – 18.03.2020 se už nevaří. Uzavřena je i místní tělocvična. Akce, kroužky a pronájmy tělocvičny jsou zakázány.


Aktualizace 13. 3. 2020

Uzavření tělocvičny

Vláda České republiky vyhlásila ve čtvrtek 12. 3. 2020 nouzový stav. Na základě tohoto opatření bude tělocvična při ZŠ a MŠ Halenkovice od 13. 3. 2020 až do odvolání uzavřena.
PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice


Aktualizace 10. 3. 2020

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví  oznamuje ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice, že

od středy 11. 3. 2020 bude Základní škola Halenkovice až do odvolání uzavřena.

Mateřské školy se toto opatření netýká. Pro další informace sledujte školní nebo obecní web, případně kontaktujte ředitelku školy na telefonu 577945756 nebo 776155710. 

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Informace o ošetřovném - vedoucí odboru školství a kultury

Zaměstnanci, který musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), náleží ošetřovné.
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem  "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ (viz. www.cssz.cz/web/cz/osetrovne).
 


S přátelským pozdravem
Mgr. Barbora Šopíková
vedoucí odboru školství a kultury
Městský úřad Otrokovice