Rozhovor se starostou obce
 
Rozhovor se starostou obce Jaroslavem ULICOU (nar.1943) rodákem obce Halenkovice.

Jaká je skladba obyvatelstva obce? V současné době se počet obyvatel zvyšuje, nebo snižuje?
Z celkového počtu obyvatel 1670 převažují občané do 55-ti let věku v počtu 1210 občanů tj. 72%. Z toho je více žen, asi 900, což je asi 54%. V posledních letech se počet obyvatel snižuje. Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v poválečných letech – až 2 100. V minulosti i v nynějším volebním období jsou postupně vytvářeny podmínky pro růst počtu obyvatel a v obecním zastupitelstvu jsou přijímána opatření, která by měla zajistit postupný nárůst. Pokles počtu obyvatel se samozřejmě negativně projevuje i v počtu žáků na ZŠ, kde 156 dětí navštěvuje na nižším a vyšším stupni 9 tříd, takže počet žáků ve třídě je na hranici minima stanoveného Ministerstvem školství.

Jak vysoká je nezaměstnanost v obci? Jsou u vás pracovní příležitosti?
Z celkového počtu obyvatel (1670) je 826 ekonomicky činných. V současné době je nezaměstnanost na úrovni 8,86%, tzn. že 73 občanů je bez práce. Pracovních příležitostí je v obci velmi málo. Zemědělská výroba stagnuje a větší výrobní závody nebo firmy v katastrálním území obce nejsou. Pouze LIGNUMONT, s.r.o. – výroba obytných kontejnerů, zaměstnává cca 50 lidí. Obecní úřad ve spolupráci s Úřadem práce se snaží každoročně zaměstnat alespoň 2 – 5 občanů na veřejně prospěšných pracích.

V mnohých vesnicích jsou problémy se zajištěním dopravní obslužnosti. Je tomu tak i u vás?
Jako koncová obec na západním okraji okresu Zlín jsme museli dopravní obslužnost řešit a zajistit i bez aktivní a solidární spoluúčasti okolních obcí. Každý pracovní den vyjíždí z obce 626 občanů za prací a do středních škol. Proto jsme usilovali o zachování původního rozvrhu a frekvence autobusových spojů. Prokazatelnou ztrátovost dopravce a některé sobotní a nedělní spoje dotujeme každoročně částkou 80.000 – 100.000,- Kč.

Vaše obec má velké a členité katastrální území. Jak je zajištěna informovanost občanů a řešení odpadového hospodářství?
Náš katastr obce má rozlohu 2001 ha. Území je obsluhováno hlavně místními komunikacemi a cestami v délce 28 km a silnicí III. třídy v délce 6 km. Informovanost je zajišťována především místním rozhlasem na jehož údržbu a provoz ročně vynakládáme cca 50.000,- Kč. Dále občany informujeme prostřednictvím úředních a vývěsních desek a prostřednictvím vyspělého kolektivu poslaneckého aktivu. Významnou a nezastupitelnou úlohu v informovanosti sehrávají pravidelně vydávané obecní noviny “Halenkovický zpravodaj”.
Odpady jsou řešeny a zajišťovány dle schválené obecně závazné vyhlášky. Komunální odpad je částečně separován a odvážen na skládku do Otrokovic a do Sběrných surovin.
Okrajové části obce jsou obsluhovány 12-ti velkokapacitními kontejnery, střední část obce 380-ti popelnicemi. Kovový odpad je ukládán na 3 vyčleněných skládkách. Nebezpečný odpad je 2x ročně odvážen firmou BIOPAS Kroměříž.

Co nám řeknete k činnosti obecního úřadu a orgánům obce?
Obecní úřad je umístěn ve středu obce ve víceúčelové budově postavené v roce 1986. Zde jsou soustředěny úřadovny OÚ, obřadní síň, kulturní sál, zdravotní služby a ošetřovna, knihovna, sauna a kavárna.

Obecní úřad tvoří:

starosta - Jaroslav Ulica
zástupce (neuvolněný) - Josef Janeček
účetní - Zdeňka Trvajová
matrikářka - Bohdana Blažková

Úřední dny jsou: pondělí a středa
Pracovní doba: Po, St, 7.30 – 17.00
Út, Čt, Pá 7.30 – 15.30

Výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti je obecní rada ve složení:

starosta Jaroslav Ulica
zástupce starosty Josef Janeček
radní PaedDr. Marie Kašíková
radní Vlastimila Gabrhelíková
radní Antonín Gajdošík

Volené obecní zastupitelstvo je 15-ti členné se 40-ti % zastoupením žen.

Obecní rada jmenovala a ustanovila 6 komisí, jejichž funkce je kontrolní, iniciativní i rozhodovací.

Jsou to komise:

 • kontrolní
 • finanční
 • stavební
 • životního prostředí
 • sociální a zdravotní
 • kulturní

Řízením činnosti komisí byl pověřen zástupce starosty.

Jaké jsou podnikatelské aktivity v obci a které služby jsou pro občany zajišťovány:
Podnikatelské aktivity odpovídají situování obce do západního okraje okresu a koncové obci. Obec není na “hlavním tahu” a nemá železniční napojení. Katastr obce je začleněn do VÚC “Chřiby”, kde je nežádoucí narušovat životní prostředí rozvojem průmyslu.
V naší obci provozuje činnost 31 řemeslníků a živnostníků v různých profesích. Mezi ně patří i obchodníci zajišťující potraviny, smíšené zboží a pohostinství. Zemědělskou činností se zabývá Zemědělské družstvo vlastníků Halenkovice a LUKROM s.r.o. Zlín – Lípa s 25 pracovníky. Jedinou výrobní firmou v obci je LIGNUMONT, s.r.o., které vyrábí obytné kontejnery.

Jsou ve vaší obci podmínky pro výstavbu bytů a nových rodinných domků?
Schválený územní plán obce umožňuje výstavbu 21 rodinných domků v prolukách a koncových částech stávající bytové zástavby s využitím do roku 2005.
V současné době byly zahájeny přípravné a projektové práce pro soustředěnou zástavbu v lokalitě “Záhumení II”, kde se předpokládá umístit 25 rodinných domků.

Které významné investiční stavby byly u vás v posledních letech realizovány a které se připravují?
V minulém volebním období byla realizována výstavba vodovodu a kanalizace v části “Zádřinoví – Dědina” s hodnotou díla 5,000.000,- Kč. Ve vybraných částech obce byly zrekonstruovány a opraveny komunikace za 4,100.000,- Kč. Rozestavěna je budova “Dílen OÚ a hasičských garáží” s hodnotou díla 5,200.000,- Kč. V letošním roce bude zahájena plynofikace obce v celkovém rozsahu 15 milionů Kč, ve volebním období 1999 – 2002 bude provedena 1. etapa plynofikace za 6,3 mil. korun. Drobnější zvelebovací akce a údržba objektů v památkové péči jsou realizovány v rámci programu - “Program obnovy vesnice”.

Mnohé obce se seskupují a zakládají účelná sdružení nebo vytvářejí přirozené mikroregiony na podporu místních iniciativ. Uvažuje i vaše obce o vstupu do sdružení?
Obec Halenkovice je členem “Sdružení měst a obcí Východní Moravy” se sídlem v Otrokovicích. Předmětem činnosti sdružení je:

 • spolupráce a koordinace záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí
 • úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících
 • podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionu
 • koordinace využívání zahraniční pomoci

Dále je obec aktivním členem “Sdružení obcí mikroregionu Chřibska”. Jde o zájmové sdružení 10-ti obcí a 3 podnikatelů na podporu místních iniciativ v oblasti CHŘIBY se sídlem OÚ Roštín – okr. Kroměříž.

K cílům sdružení patří zejména:

 • formulování společenských stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy vesnice
 • zpracování strategie a konkrétních opatření hospodářského rozvoje mikroregionu
 • podpora a rozvoj venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy vesnice
 • vytvoření efektivního informačního systému
 • budování a značení cyklostezek a turistických cest