školství e-mail hlavní stránka zpět


škola    "Kdy školní budova vystavěna byla, nemožno udáti", píše se ve školní kronice. Z historických pramenů plyne, že dříve Halenkovice patřily ke škole spytihněvské. První informace o škole v Halenkovicích pochází z roku 1780. Od té doby až do dneška je tradice školství nepřerušena. Do roku 1864 byla škola jednotřídní a učilo se v ní až 229 dětí. Roku 1889 byla dostavěna nová čtyřtřídní škola, která se roku 1900 rozšířila o byty pro učitele. Od roku 1901 je škola pětitřídní.

   "My školu stavěli pro vás, abyste rostly rovně v ní", tak znělo heslo v průčelí budovy nové školy, která byla otevřena 28. 8. 1960. Tato budova umožnila výuku i žákům druhého stupně, kteří do té doby museli cestovat za vzděláním do Napajedel.
   V roce 1981 byla vybudována přístavba nové školy, ve které se nachází tělocvična, školní dílny, kuchyň a jídelna. V osmdesátých letech školu navštěvovali i žáci ze Spytihněvi.

   Ve školním roce 1997/1998 mělo původně zahájit výuku pouze 151 dětí, což bylo o dva žáky méně než stanoví průměrný limit na třídu. Bylo zažádáno o výjimku, která byla zamítnuta. Z důvodu obrovských povodní, které postihly v roce 1997 Moravu bylo mnoho škol postiženo a tak se dvě žákyně z Otrokovic přihásily v přípravném týdnu na halenkovickou školu. Tím byla hrozba malotřídního vyučování zažehnána. Od té doby se podobná situace už neopakovala.

Základní škola Halenkovice dnes

škola

   Základní škola Halenkovice je devítitřídní. Pro výuku žáků má k dispozici dvě samostatné budovy. "Starou školu" navštěvují žáci 1. až 4. ročníku, "novou školu" žáci 5. až 9. ročníku. Pro vzdělávání jsou k dispozici specializované učebny fyziky, přírodopisu, dílen, domácích prací. Škola má vlastní tělocvičnu, počítačovou učebnu s připojením na internet a keramickou pec. Součástí areálu nové školy je také venkovní sportoviště a školní zahrada.

  • ředitel školy Mgr. Vojtěch Tělupil
  • zástupkyně ředitele školy Mgr. Hana Huťková
Adresa:
Základní škola Halenkovice
763 63

Telefonní čísla:
   ředitel školy - 577 945 756
   zástupce ředitele - 577 102 602
   školní družina - 577 104 254
internet: www.zshalenkovice.cz
e-mail: zshal@centrum.cz

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 byla na naší škole rozhodnutím Zastupitelstva obce Halenkovice ustanovena školská rada. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 tohoto zákona. Školská rada ZŠ Halenkovice má následující složení:

   za zřizovatele - Mgr. Radana Dundálková a František Palla
   za zákonné zástupce - Bc. Karel Platoš a Kateřina Březíková
   za pedagogický sbor - Marta Skýpalová a Eliška Černochová

   jako předsekyně zvolena - Mgr. Radana Dundálková

Mateřská škola

mateřská škola    V roce 1950 z podnětu ředitele základní školy vznikla v Halenkovicích mateřská škola. Byla umístěna do místností bývalého bytu ředitele školy v budově staré školy. Od roku 1960 se mateřská škola stala zařízením s celodenní péčí. 1. 9. 1977 vznikla nová třída pro mladší oddělení a mateřská škola se tak stala dvojtřídní. V polovině osmdesátých let byla mateřská škola přeplněná a 18 dětí dojíždělo do mateřské školy Spytihněv. V roce 1998 byla v MŠ zřízena nová jídelna a místnost, kde se děti původně stravovaly byla přestavěna na malou tělocvičnu. V sousedství mateřské školy se nachází dětské hřiště. Součástí docházky je plavecký kurz, logopedická péče, kurz grafomotoriky, pískání na flétničky a školka v přírodě.

Mateřská škola Halenkovice - součástí příspěvkové organizace ZŠ Halenkovice
  • Zástupce ředitele pro MŠ: Marie Mihálová
Adresa:
Mateřská škola Halenkovice
763 63

Tel.: 577 945 797

Příspěvek na provoz - aktualizováno ke dni 1. 9. 2008:

  • 250,- Kč dítě/měsíc
  • 170,- Kč dítě/měsíc - 5 dní v měsíci
  • 170,- Kč dítě/měsíc - 4 hodiny denně
  • děti předškolního věku (5 - 6 let) jsou od platby osvobozeny

Školní kuchyň a jídelna

školní kuchyň a jídelna    V areálu nové školy působí kuchyň a školní jídelna. Ve školní jídelně se stravují žáci základní školy, ale i cizí strávníci. Obědy odebírají zaměstnanci obecního úřadu, obchodu, i důchodci, kterým je dováží pečovatelská služba. Pro děti z mateřské školy je strava dovážena přímo do školky, jejíž součástí je vlastní jídelna.

Školní jídelna - součástí příspěvkové organizace ZŠ Halenkovice

  • vedoucí školní jídelny Jana Doležalíková
Adresa:
Školní jídelna Halenkovice
763 63

Tel: 577 104 255

Informace o výši stravného pro žáky MŠ, ZŠ i cizí strávníky získáte ...zde.