Ochrana ovzduší e-mail hlavní stránka zpět


    V naší obci je obecně závaznou vyhláškou nařízeno třídění komunálního a nebezpečného odpadu. Jsou zde kontejnery na PET láhve, papír je možno odevzdat při sběrných akcích základní školy. Nebezpečný odpad jako jsou nádoby od barev, zbytky barev a plasty je možno odevzdat ve sběrném dvoře na Pláňavách.
   Bohužel se stále objevují případy, kdy dochází ke spalování výše zmiňovaných odpadů cestou neřízeného spalování, ať už volně nebo v topeništích k tomuto účelu neurčených. Toto nakládání s odpadem je významným prvkem zatěžování lidského zdraví. Spalování odpadů má vliv na zdraví zejména z dlouhodobého hlediska. Různé škodliviny mají různé účinky. Především jsou to dráždivé účinky na sliznice, oči a dusivé účinky. Je nutno si taktéž uvědomit, že při spalování nebezpečných odpadů je nejvíce ohroženo nejbližší okolí, to místo kde se nachází komín od topeniště. Neopomenutelná je skutečnost, že při dešti jsou nebezpečné látky sráženy přímo na dům a jeho přilehlé okolí.

Toxikologické účinky některých škodlivin:

Škodlivina Vliv na zdraví
Oxid siřičitý Dráždí horní cesty dýchací, způsobuje bronchitidu a zánět spojivek.
Oxid dusíku Dráždí (silný kašel, bolest hlavy). Projevují se dechové obtíže.
Oxid uhelnatý Kouřové plyny nedokonalého hoření obsahují až 36% Oxidu uhelnatého. Hlavním účinkem je blokáda krevního barviva, tím vzniká dušení. Menší expozice způsobují bolesti hlavy, bušení krve v hlavě, tlak na prsou, snížení zrakových schopností a pozornosti.
Chlorovodík V důsledku kyselého charakteru se projevují dráždivé účinky, vznik edému plic, krvácení z nosu, porušení sliznic nosu a úst, vznik chronické bronchitidy.
Olovo Nejnebezpečnější je při vstupu do organismu inhalační cestou. V prvním stadiu se ukládá v kostech. Projevuje se zhoršení tělesné kondice, únavnost, poruchy spánku, bolesti kloubů a svalů, zácpa, bolesti žaludku.
Benzen Poškozuje tvorbu červených a bílých krvinek a krevních destiček. Karcinogenní účinky.
Formaldehyd Způsobuje místní dráždění očí, horních cest dýchacích, poškozuje kůži, játra, ledviny.

Stručný přehled škodilvin, které se dostávají do ovzduší při spalování v domácnostech:

Charakter odpadu Druh odpadu - výrobku Druh škodliviny
Polyethylen Fóliové materiály, sáčky, odnosné tašky, zakrývací fólie uhlovodíky C1 - C7, saze, oxid uhelnatý
Polypropylen obalové materiály pro potravinářský průmysl,tkaniny, trubky uhlovodíky C1 - C2,
2-metyl-1propen isopren, CO, saze
Polyester textil (Tesil), láhve, lepidla, barvy, lamináty uhlovodíky C1 - C2, benzen, toluen, CO, saze
Polyamid (silon) polyamidové tkaniny, vlákna, konstrukční materiály - náhrada dřeva, kovu uhlovodíky C1 - C3, kyanovodík, CO, saze
Polyuretany čalounické výrobky (molitan), obuvnické materiály uhlovodíky C1 - C4, kyanovodík, benzen, cyklohexan, CO, acetaldehyd
Polyvinylchlorid foliové materiály, hračky, obuvnické materiály, hadice, ubrusy, trubky a jiné obalové výrobky uhlovodíky C1 - C4, benzen, chlorovodík, polychlorované dibenzo-dioxiny-furany, CO, těžké kovy, saze
Fenolformaldehyd
bakelit
misky, tácky, pohárky, dřevotříska, umakart (tvrzený papír) uhlovodíky C1 - C2, propen, buten, aceten, formaldehyd, benzen, toluen CO, kysličníky dusíku, saze
Vulkanizovaný kaučuk pryžové (gumové) výrobky různého charakteru uhlovodíky C1 - C3, saze, SO2, butadien, benzen, CO, toluen, oxid dusíku

Škodliviny se uvolňují při nedokonalém spalování odpadů, které probíhá při nižších teplotách než při spalování ve specializovaných spalovnách odpadu, kde je celý proces pod kontrolou a ke spalování dochází při teplotách i několikanásobně vyšších. Kromě toho jsou splodiny ještě dále upravovány tak, aby byla přítomnost nebezpečných látek minimalizována.