Pan řídící učitel Josef Mannsfeld

e-mail hlavní stránka zpět


text: Jana a Rostislav Očadlíkovi
foto: P. Bieberlová


   Je to již 110 let, kdy pan Josef Mannsfeld, řídící učitel halenkovické školy, se svými přáteli založili včelařský spolek pro Napajedla a okolí. K tomuto výročí byla od 2. do 26. dubna otevřena v napajedelském muzeu výstava.

   Pan Josef Mannsfeld byl mezi prvními včelaři na Moravě, kteří se začali zabývat šlechtěním královen, jak se dříve říkalo matičkám.
   Plemennou stanici měl umístěnou na Krásné hoře, což je poměrně daleko od halenkovické školy. „Zde byla plemenná stanice při včelíně správce chovu v Halenkovicích, s níž byla spojena oplozovací stanice poblíž hájovny v lesní pastvině revíru napajedelského, vzdálena dobrou hodinu od Halenkovic a obklíčená značně vysokými, lesnatými návršími, jimiž je od okolních včelínů dostatečně osamocena.“ Tuto vzdálenost musel překonávat několikrát za týden a to asi pěšky. Přesto, že byla stanice hodně vzdálena od obydlí, ještě ji musel stěhovat. „ Začátkem srpna, kdy chov na stanici nejlépe se dařil, pobodaly snad včely poblíže stanice oplozovací vozku se spřežením. Tato zdánlivě nepatrná okolnost byla příčinou velikých následků. Celá stanice oplozovací (30 plemenáčků) musila býti hodně daleko přemístěna. Vzdor této vzdálenosti (hodinové) bloudily včely i princezny (neoplozené matičky) – létavky vracely se na původní stanoviště – čímž zaviněna nenahraditelná ztráta téměř všech princezen a matiček.“
   Chovu včel a zvláště chovu matiček věnoval všechen svůj volný čas. Chtěl nalézt a vychovat čistou domácí včelu. „Podepsaný procestoval a prohledal letos o prázdninách – v měsíci srpnu - značnou část Moravy jakož i bratrské vévodství, aniž by se mu zdařilo něco vhodného naleznouti. A přece je pevně přesvědčen, že čisté domácí včely z Moravy dosud nevymizely. Možno též, že dle známého přísloví – hledá po celém háji a ono na samém kraji. Protož dovoluji sobě snažně žádati všechny pp. bratry včelaře – zvláště v severovýchodní a východní části Moravy, při hranicích slezských a uherských, aby nám laskavě pomohli. Na osamělých pasekách, obklopených vysokými horami, kam ještě nikdy – jak se říká – nevstoupila noha včelaře, možno jedině najíti pravou domácí, černou včelu. Kéž by snažná žádost moje nevyzněla na plano – jako hlas volajícího na poušti! Odměnou dobrému rádci bude zajisté blahé vědomí, že dle možnosti přispěl též k dokonání díla dobrého – rozšíření naší domácí včely po všech krajích milé naší vlasti.“
   Své vědomosti si nenechával jen pro sebe. Pořádal kurzy, jezdil do spolků, využíval každou příležitost seznamovat včelaře s novými poznatky v chovu matiček. „Mimo činnost chovnou pořádal správce stanic při výstavě ve Slezské Ostravě v srpnu 1924 velmi četně navštívený jednodenní teoreticko-praktický kurs o plemenném chovu včel. Účastníků bylo ke stu. Zájem byl velmi živý, neboť byla záležitost tato novinkou v tom kraji.“
Jedno poděkování
   – Podepsaní účastníci kursu o plemenném chovu včel, pořádaném Z.Ú.S.V. ve spolkovém domě v Brně ve dnech 8. a 9. července roku 1923, plní tímto jen milou povinnost, vyslovujíce nejsrdečnější díky p. správci plemenného chovu, řídícímu učiteli J. Mannsfeldovi, za vzácné všestranné poučení, kterého se účastníkům kursu nejenom ve všeobecném oboru včelařském, ale zvláště o plemenném chovu nejen dle běžných, používaných, ale zvláště nejmodernějších, časových metod chovných od p. správce Mannsfelda dostalo, který s nevšední pílí a obětavostí v dvoudenní nepřetržité vysilující práci s tolika cennými poznatky z oboru chovu a včelařství nás obeznámil. V Brně 9. července 1923.
Ještě jedno poděkování od spokojeného včelaře.
   Skvělou chválu Halenkovicím a dlouholeté práci p.ř. Josefa Mannsfelda vzdal veřejně p. Alois Hrubý, říd. školy v Měříně na sjezdu včelařů západní Moravy v Třebíči dne 4. září 1924, řka, že halenkovské matky se po osm let nerojily, ač byly úle vždy plny plodu. Užitek - Halenek – vždy daleko předčil ostatní včelstva, tak např. letos daly Hal. 21 medníku, kdežto všecka ostatní včelstva dohromady 0. – Přejeme p. Mannsfeldovi z plna srdce tohoto uznání a to tím spíše, že projev tento byl zcela spontánní, nepřipravený a neočekávaný.

   Pan řídící posílal každý měsíc do Včely moravské zprávy z pozorovací stanice. Aktivně se zúčastňoval včelařských výstav, byl jejich organizátor a pro ústředí v Brně i hlavní aranžér.

   Jsme velmi rádi, že 10. dubna 2015 byla odhalena jeho pamětní deska na budově staré školy v Halenkovicích a tak jeho jméno a práce v oblasti včelařství nebudou zapomenuty.

Text označen uvozovkami jsou zprávy p. Josefa Mannsfelda. Čerpáno z časopisu Včela moravská.

Fotogalerii z vernisáže včelařské výstavy v Napajedlech 2. 4. 2015, máte k dispozici ...zde.
Fotogalerii z odhalení pamětní desky řídídímu Josefu Mannsfeldovi, máte k dispozici ...zde.

01 (30K)


02 (55K)

03 (60K)