Dopravní obslužnost e-mail hlavní stránka zpět


Příjezd do Halenbkovic    Území obce je obsluhováno hlavně místními komunikacemi a cestami v délce 28 km a silnicí III. třídy v délce 6 km.

   Jako koncová obec na západním okraji bývalého okresu Zlín, musela být zprvu dopravní obslužnost řešena a zajištěna i bez aktivní a solidární spoluúčasti okolních obcí. V současné době je zaveden nový dotační systém, na kterém se podílí i okolní obce. Každoročně obec dotuje autobusovou dopravu částkou 85 000,- Kč. Každý pracovní den vyjíždí z obce přes 600 občanů za prací a do středních škol. Proto obec usiluje o zachování původního rozvrhu a frekvence autobusových spojů, což se daří. V obci jsou zachovány také víkendové spoje, samozřejmě s mnohem menší četností. Autobusovou dopravu v naší obci zabezpečuje ČSAD Vsetín autobusy SOR a Karosa.

   Ve vybraných částech obce byly zrekonstruovány a opraveny komunikace. Postupně také dochází k úpravám autobusových zastávek a jejich okolí.

Údržba komunikací

Zimní údržba místních komunikací    Zimní údržba místních komunikací je řešena smluvně se soukromými subjekty. Její provádění přijde průměrně na 150 000,- Kč za rok. Zimní údržba místních komunikací spočívá v pluhování a posypu inertním materiálem.

   Velkým problémem je kvalita státních silnic III. třídy na jejichž údržbu je vyčleněn nedostatek financí a jejichž kvalitu, díky jejich zařazení, není obec schopna ovlivnit. Zejména po zimním období se tyto komunikace nachází v katastrofálním stavu. Tento problém se týká nejen silnic III. třídy nacházejících se v katastru obce, ale i příjezdových komunikací směřujících do Halenkovic, které se nachází v katastru okolních obcí.