Napojování domácností na novou čističku

e-mail hlavní stránka zpět


text: Obec Halenkovice
foto: I Blaha st.


   V pondělí 29. října 2012 se v sále KD uskutečnila veřejná informativní schůze na téma odkanalizování a čištění odpadních vod z rodinných domů. Na jednání se dostavilo přibližně 300 obyvatel z 270 domácností, u kterých je dle pasportu kanalizací možné okamžité přímé napojení na kanalizaci. Všechny dotčené domácnosti byly písemně pozvány.

   Podrobné informace směřovaly ke stávajícím uživatelům obecní kanalizační sítě, která byla napojena na nově zbudovanou čistírnu odpadních vod U Svatých. Čistírna včetně přečerpávací stanice v Zádřinoví je od 1. října 2012 ve zkušebním provozu.
   Starosta obce, pan Jaromír Blažek, seznámil přítomné s nutností přímého napojení splaškových a odpadních vod bez předčištění (septiky, žumpy, jímky apod.) do stávající kanalizace.

   Pro případ konkrétního posouzení přímého napojení RD do kanalizace, kontaktujte starostu obce na tel. 724 179 299.

   Vedení obce děkuje všem, kteří projevili zájem a ochotu změnit systém nakládání s odpadními vodami.


   Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu stavby „Kanalizace a ČOV Halenkovice I. etapa“ činí 32 305 000 Kč. Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ ve výši 20 998 000,- Kč.

   Na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Halenkovice 1. etapa“. získala Obec Halenkovice také účelovou investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 230 000 Kč

 
Čistička Čistička Čistička Čistička Čistička
 
Čistička Čistička Čistička Čistička Čistička