Výzva k novému daňovému přiznání daně z nemovitosti

Informace pro vlastníky pozemků v Halenkovicích.

Na základě provedených změn vyplývajících z částečné realizované obnovy katastrálního operátu tzv. „Digitalizace katastrálních map obce Halenkovice“ upozorňujeme občany, že jsou povinni do 31. 1. 2018 podat nové úplné či dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018, a to na příslušném pracovišti finančního úřadu. Pro občany s bydlištěm v obci Halenkovice se jedná o pracoviště v Otrokovicích.   

Toto nové přiznání se týká pouze občanů, u kterých v rámci „digitalizace“ došlo ke změnám v zápisu na listu vlastnictví v katastrálních mapách (změna číslování, výměra, změna kultury, aj.) anebo těch, u kterých v loňském roce došlo k jiné změně (nákup, prodej, darování, zdědění nemovitosti, kolaudace stavby apod.).  

Pro Vaši předběžnou kontrolu použijte stránky Katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
V případě pochybností, či nejasností se obraťte na příslušné Katastrální pracoviště Zlín

Existuje několik možností podání:

  1. Osobně se dostavit na finanční úřad a vyplnit daný formulář, popř. ve složitějších případech ve spolupráci s pracovníky finančního úřadu (není to jejich povinnost, ale rádi poradí)
  2. Možnost vyplnit toto přiznání v el. podobě na stránkách ministerstva financí, https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces které posléze vytisknete, podepíšete a podáte či pošlete na fin. úřad. Elektronické formuláře jsou k dispozici jenom pro úplné daňové přiznání, to znamená, že v nich musíte uvést všechny nemovitosti, které jste k datu 1. 1. 2018 vlastnili. Pokud chcete do přiznání uvést pouze nastalé změny, musíte vyplnit tzv. dílčí přiznání, které existuje jen v papírové podobě. Tiskopisy jsou k dispozici na všech pracovištích finančních úřadů.
  3. U majitelů s datovými schránkami je povinnost podat úplné daňové přiznání dána zákonem, a to zaslat daňové prohlášení v elektronické podobě datovou schránkou. Dílčí přiznání lze podat pouze na tištěném formuláři.

Pro správné a pravdivé uvedení údajů potřebných k novému vyměření daňové povinnosti je nutné opatřit si aktuální výpis z listu vlastníka tzv. LV.