úřední deska e-mail hlavní stránka zpět


Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obechího úřadu. Dokumenty jsou k dispozici ve formátu pdf. Stránka je pravidelně aktualizována.

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ NÁZEV DOKUMENTU  
od 14. 7. 2017
do 1. 8. 2017
Městský úřad Otrokovice, odbor ŽP, oddělení vodního hospodářství – Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Oznámení o zahájení odstranění stavby vodního díla č.j. OŽP/31314/2017/HOF ze dne 12.7.2017.
pdf 142 kB
od 3. 7. 2017
do 10. 8. 2017
Veterinární opatření - podmínky domácího chovu prasat
Africký mor prasat - veterinární opatření
Zamořená oblast okres Zlín situační mapa
 
od 8. 6. 2017
do 15. 9. 2017
Plánovaný chodník, vedoucí od Nové školy na Dolní Konec a rekonstrukce křižovatky v místní části Zádřinové:
Chodník od školy po Dolní Konec - 1
Chodník od školy po Dolní Konec - 2
Chodník od školy po Dolní Konec - 3
Křižovatka - Zádřinové
 
od 28. 4. 2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 1/ZO/2017.
 
od 10. 4. 2017
do 1. 11. 2017
Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747).
od 12. 4. 2017
Závěrečný účet Obce Halenkovice za rok 2016
Závěrečný účet 2016 - Závěrečný účet
Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty
Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2016 - Rozvaha-bilance
Závěrečný účet 2016 - Zpráva o inventarizaci majetku obce
Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice
Závěrečný účet 2016 - Příloha
Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání dotací
 
od 23. 3. 2017
Rozpočet obce Halenkovice oznámení
Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2019.
Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část.
 
od 21. 1. 2017
do 25. 9. 2017
Projekt rekonstrukce sportoviště na prostranství u tělocvičny Základní školy Halenkovice
od 21. 1. 2017
do 25. 9. 2017
Dokumentace studie projektu rozšíření vodovodu obce Halenkovice na Dolině
Studie rozšíření vodovodu obce Halenkovice
Situace stavby
Situační výkres č. 1
Situační výkres č. 2
Situační výkres č. 3
Koordinační situační výkres č. 1
Koordinační situační výkres č. 2
Vodovod - Studie zákres
Seznam dotčených pozemků
Seznam uvažovaných přípojek
od 23. 8. 2015
do 31. 12. 2023
Kompletní text výzvy
Přehled pozemků a jejich vlastníků
pdf 32 kB
xlsx 31 kB
od 22. 7. 2014
do 22. 7. 2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků
Seznam nemovitých věcí

pdf 32 kB
xlsx 31 kB

Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.